Sējas novads
Sējas novada pirmsskolas izglītības iestāde „ Bitīte”
Saturday, 25 Nov 2017 18:22 pm
Sējas novads

Sējas novads

Pasākumu plāns
Laiks Pasākums Atbildīgais
Septembris
 • 03.09.(plkst.9.15)_ Jautrais brīdis”Bitīti apciemo ezis”
 • 07.09.(plkst.16.15)-Tēvu diena
 • 27.09.(plkst.9.00)-Fotogrāfēšanās
 • 27.09.(plkst.17.00)-Miķeļdienas tirdziņš (sadarbība ar vecākiem)
 • Vineta Kalniņa, Judīte Gerega, Sandra Ģēģere
 •  Solveiga Ziediņa, grupu skolotāji
 • Mārīte Dārzniece
 • Mārīte Dārzniece
 • Mārīte Dārzniece un grupu skolotāji
Oktobris
 • 10.10.(plkst.9.20)-Ceļojošais leļļu teātris”Sapņu kuģis
 • 31.10.(plkst.9.20) Spilvenu feja. “Ciemos pie rūķītes Notiņas
 • Vineta Kalniņa, Māŗīte Dārzniece
 • Mārīte Dārzniece
 • Mārīte Dārzniece
Novembris
 • 08.11.(plkst.10.00)  Jautrais brīdis “Mārtiņi”
 • 16.11.(plkst.10.00)- Svinīgais rīts. Latvijai-100
 • Vineta Kalniņa, Lita Lutkevica
 • Vineta Kalniņa, Judīte Gerega un Ārija Purviņa
Decembris
 • 04.12.(plkst.9.20)-Dz. Maisaka.”Lācītyis, kas nepazina ziemu”
 • 13.12.(Plkst16.30)- Ziemassvētkus gaidīdami(visas grupas kopā, brīvā dabā)
 • Vineta  Kalniņa un grupu skolotāji

 

Mūsu adrese:
PII „ Bitīte” Loja Sējas novads LV-2142
E –pasts bitite@seja.lv
Iestādes darba laiks – no 7.00 – 19.00

Finansējums: PII „ Bitīte” darbu atbalsta, finansē un pārzina Sējas novada dome.

Darbinieki – 19, tai skaitā pedagogi – 10

Mūsu iestādē visi darbinieki ir arodkomitejas locekļi.


Administrācija:
Vadītāja : Inita Iekļava, tālrunis 27891859
Metodiķe : Mārīte Dārzniece, tālrunis 28607279
Medmāsa : Sniedze Strazdiņa, tālrunis 29214038
PII „ Bitīte” ir   4 grupas  -   katra ar savu nosaukumu: 1.grupa „ Pienenītes” , 2.grupa „ Šūniņas”, 3.grupa „ Saulītes” un 4.grupa „ Zvaniņi”, kuras apmeklē 92 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.
Iestāde īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 0101 1111


Iekšējās kārtības noteikumi

Iestādē darba organizācija balstās uz:
• atbilstoši bērnu vecumam racionāli izstrādātu un organizētu dienas kārtību, plānojot ,,Pirmsskolas izglītības programmā” izvirzīto uzdevumu īstenošanu, sekmējot bērna nepieciešamo prasmju, iemaņu apguvi, atbilstoši bērna vecumposmam,
 • izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, un apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.
 

Dienas kārtība
7.00 – 9.00 Ierašanās, rīta aktivitātes, rīta rosme.
9.00 – 10.30 Integrētās mācības, rotaļnodarbības – latviešu valoda, dabaszinības, matemātika, sociālās zinības un ētika, mūzika, fiziskā izglītība un veselība, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas.
 • Piecgadīgie sešgadīgie bērni papildus apgūst lasīt un rakstītprasmes mācību.
10.30 – 12.30 Pastaiga, rotaļas svaigā gaisā, darbs dabā.
12.30 – 15.00 Pusdienas, atpūta un klusā stunda.
15.00 – 16.30 Launags, individuālais darbs, skaņu izrunas traucējumu logopēdiskā korekcija (sagatavošanas un vecākās grupas bērniem), gatavošanās pastaigai.
16.30 – 18.00 Rotaļas svaigā gaisā( atkarībā no laika apstākļiem)
18.00 – 19.00 Mierīgas nodarbes, individuālais darbs.

Bērni no četru gadu vecuma divas reizes nedēļā apgūst deju pamatus. 5-6gadīgie bērni 2x nedēļā apgūst sporta deju pamatus. Kā arī bērniem ir iespēja apmeklēt mūzikas un mākslas skolu un 1x nedēļā apmeklēt angļu valodas pulciņu.  Reizi mēnesī bērniem tiek piedāvāti dažādi pasākumi - sporta izpriecas un svētki, mūzikas pēcpusdienas, koncerti, leļļu teātra uzvedumi. Regulāri notiek atklātie pasākumi vecākiem.
 

Iestādē darbojās Bēbīšu skoliņa – piektdienās no plkst. 11.00 – 13.00. Skoliņu vada skolotājas Mārīte Dārzniece ( tel. 28607279) un Kristīne Jākobsone ( tel. 27479913)

 

Mazo mīļumiņu  nodarbības ir laiks, kad vecāks var veltīt savam bērnam īpašu uzmanību, tās ir kā pamudinājums un iedvesma vecākiem veltīt laiku, un mīlestību savam bērnam. Bērnam šinī vecumā vissvarīgākie ir tieši vecāku pieskārieni, glāsti, teiktie vārdi un skaņas.
Nodarbībās bērniem ir iespēja socializēties-rēķinaties ar citiem bērniem un draudzēties, kā arī attīstīt komunicēšanas un valodu prasmes. Visu iegūto informāciju nodarbības laikā ir iespējams mājās atkārtot kopā ar bērnu.
I daļa-aktīva nodarbība(30-40 minūtes). Rotaļlietas tiek noliktas malā un noris nodarbība, kuru vada skolotājas.
II daļa- spēlēšanās laiks ar attīstošām rotaļlietām kopā ar vecākiem un skolotāju(20-30 minūtes).
 
 

Mūsu tradīcijas un notikumi:
Gadskārtu ieražu svētki
Zinību diena – 1.septembris
Latvijas dzimšanas diena
Ziemassvētki
Mātes diena
Sporta dienas tematiskās nedēļas
Darbinieku teātra izrādes bērniem
Ekskursijas
Atvērto durvju diena vecākiem
Izlaidums

Daži foto no PII Bitīte ikdienas