Sējas novads
Sējas novada teritorijas plānojums
Wednesday, 29 Nov 2017 16:29 pm
Sējas novads

Sējas novads

Paskaidrojuma raksts
Sējas novada funkcionālais zonējums
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Atzinumu apkopojums par pilnveidoto redakciju
Paziņojums par Sējas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu