Sējas novads
Izsoles un nomas objektu saraksts
Wednesday, 29 Nov 2017 21:26 pm
Sējas novads

Sējas novads

 

                                               Paziņojums par nomas tiesību izsoli.

Sējas novada pašvaldība 14.10.2019  izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektu ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecība, 2 (divi) zemes gabali, no Sējas novada nekustamā īpašuma “Sējas pils parks”, kadastra  Nr. 8092-004-0168:

“Sējas pils parks” Nr. 2, platība 3,00 ha (kalna nogāze);

“Sējas pils parks” Nr. 3, platība 6,00 ha (pļava).

     plkst. 16.00 (“Sējas pils parks” Nr. 2)

     plkst. 16.15 (“Sējas pils parks” Nr. 3).

  Ar izsoles noteikumiem  var iepazīties Sējas novada domē vai mājas lapā www.seja.lv.

  Nomas tiesību izsoles sākuma cena iznomājamam zemes gabalam “Sējas pils parks” Nr. 2 (platība 3,00 ha) 150  EUR/gadā (par zemes gabalu), izsoles solis 10,00 EUR.

 Izsoles sākuma cena iznomājamam zemes gabalam “Sējas pils parks” Nr. 3 (platība 6,00 ha) 300  EUR/gadā (par zemes gabalu), izsoles solis 10,00 EUR.                      

 Nomnieks maksā nomas maksu ar PVN, nekustamā īpašuma nodokli. 

 Nomas līgums tiks slēgts uz sešiem gadiem. Noma pagarinās, saskaņā ar līguma noteikumiem.

Apliecinājums reģistrācijai uz nomas tiesību izsoli līdz 14.10.2019. dalības maksas 10.00 EUR iemaksa domes kontā. Informācija pa tālruni 29110942 vai e- pastā dome@seja.lv   

Nekustamā īpašuma ,,Sējas pils parks” Nr.2 zemes gabala nomas tiesību izsole noteikumi

Nekustamā īpašuma ,,Sējas pils parks” Nr.3 zemes gabala nomas tiesību izsole noteikumi

 


 

Nekustamā īpašuma "Jēči" atklāta mutiska izsole. Vairāk info Šeit

 

Sējas novada dome pārdod izsolē pašvaldībai piederošu no uzskaites 09.07.2019. noņemtu autobusu (1996.gada izlaidums) marka, modelis:  VOLVO B12, valsts reģistrācijas numurs: LL6474, VIN: YV3R2A314TA005052,  transportlīdzekļa  līdzekļa reģistrācijas apliecība: AF3019871, nosakot sākuma cenu  EUR 1000.00.  

Izsole notiks 26.08.2019 plkst.17.00 ,,Jēņi”, Sējas novads.  Izsoles solis  EUR 100,00. Dalībnieku reģistrācija līdz izsoles sākumam plkst 17.00. Sīkāka informācija un apskate sazinoties pa telefonu  29219436 vai 29110942.

 

1. Izsludināt atkārtotu atklātu mutisku izsoli- 2019.gada 9.septembrī,  plkst. 17:00, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Vaivariņi 61”, (kadastra Nr. 8092 001 0801), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,0741 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 600,00 (seši simti EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2019.gada 9.septembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942
Informācija un noteikumi

2.  Izsludināt atkārtotu atklātu,   mutisku izsoli- 2019.gada 9.septembrī,  plkst. 16:30, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ābelīte 225”, (kadastra Nr. 8092 001 0187), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,0606 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 600,00 (seši simti EUR, 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2019.gada 9.septembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942
Informācija un noteikumi
 

3. Izsludināt atkārtotu atklātu,   mutisku izsoli- 2019.gada 9.septembrī,  plkst. 16:00, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ābelīte 92”, (kadastra Nr. 8092 001 0541), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,0672 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 600,00 (seši simti EUR, 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2019.gada 9.septembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv ; Telefons saziņai 29110942
Informācija un noteikumi
 

4. Izsludināt atklātu mutisku izsoli- 2019.gada 9.septembrī,  plkst. 17:30, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Grantskalni-2”, (kadastra Nr. 8092 002 0393), Sējas novads, zemes gabali ar kopējo platību 0,9051 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2019.gada 9.septembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942    Informācija un noteikumi

 

Sējas novada dome, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pārdod nekustamos īpašumus
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

 Nr.
p.k.
 Objekts  Izsoles sākumcena   Izsoles datums

1.

"Vaivariņi - 61"

Kad. Nr. 8092 001 0801

Izsoles sākuma cena-1440,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 144,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 8.jūlijā plkst. 16.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

2.

"Ābelīte - 225"

Kad. Nr. 8092 001 0187

Izsoles sākuma cena-1200,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 120,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 8.jūlijā plkst. 16.15, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

3.

"Ābelīte - 92"

Kad. Nr. 8092 001 5041

Izsoles sākuma cena-1200,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 120,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 8.jūlijā plkst. 16.30, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

4.

"Krastiņi"

Kad. Nr. 8092 001 0421

Izsoles sākuma cena-4100,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 410,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 10.jūnijā plkst. 17.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

5.

"Ābelīte - 227"

Kad. Nr. 8092 001 0616

Izsoles sākuma cena-1400,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 140,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 10.jūnijā plkst. 17.20, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

6.

"Laimītes"

Kad. Nr. 8092 003 0073

Izsoles sākuma cena-1500,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 150,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 25.04.2019., A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 25.aprīlī plkst. 17.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

7.

"Mazās Sucas"

Kad. Nr. 8092 006 0519

Izsoles sākuma cena-3000,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 300,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 18.02.2019., A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 18.februārī plkst. 16.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

8.

"Murjāņi - korpuss nr.5"

Kad. Nr. 8092 007 0544

Izsoles sākuma cena-1200,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 120,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 07.01.2019., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 7.janvārī plkst. 15.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

Sēdes protokola izraksts

9.

"Zaļkalni"

Kad. Nr. 8092 006 0290

Izsoles sākuma cena-4000,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 400,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 07.01.2019., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 7.janvārī plkst. 15.30, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

Sēdes protokola izraksts

10.

"Upmaļi"

Kad. Nr. 8092 002 0221

Izsoles sākuma cena-3500,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 350,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 03.12.2018., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2018.gada 3.decembrī plkst. 15.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

11.

"Brīvkalni - 3"

Kad. Nr. 8092 001 0288

Izsoles sākuma cena-13000,00 EUR,  izsoles solis 300.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 1300,00 EUR un dalības maksa 15.00 EUR jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks 2018.gada 5. novembrī plkst. 16.30, Sējas novada domē

Informācija un noteikumi

12.

"Paegļi - P"

Kad. Nr. 8092 004 0167

Izsoles sākuma cena-7200,00 EUR,  izsoles solis 200.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 720,00 EUR un dalības maksa 15.00 EUR jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks 2018.gada 5. novembrī plkst. 16.15, Sējas novada domē

Informācija un noteikumi

13.

"Saknītes"

Kad.  Nr. 8092 007 0090

Izsoles sākuma cena-2250,00 EUR,  izsoles solis 200.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 225,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2018.gada 5. novembrī plkst. 16.00, Sējas novada domē

Informācija un noteikumi

14.

"Lejaskrastiņi"

Kad. Nr. 8092 001 0733

Izsoles sākuma cena-2000,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 200,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 10.09.2018., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2018.gada 10.septembrī plkst. 17.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

15.

"Upesmežš"

Kad. Nr. 8092 006 0482

Izsoles sākuma cena-8100,00 EUR,  izsoles solis 200.00 EUR

Izsole notiks  2018.gada 16.jūlijā plkst. 16.45, Sējas novada domē. Izsoles nodrošinājums 810,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 13.07.2018., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR.

Informācija un noteikumi

Pārdots!


 

Par Sējas novada zemju nomu

 Nr.
p.k.

 Objekts

 

 Izsoles sākumcena 

 Piezīmes

1.

"Tupenīši - 7"

Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektu ar izmantošanas mērķi – sakņu dārza ierīkošana - zemes gabals mazdārziņam, no Sējas novada nekustamā īpašuma “Tupenīši”, kadastra numurs 8092-002-0495:

“Tupenīši” Nr. 7, platība 0,04 ha.

10.00EUR/gadā

Izsole  uz nomas tiesībām notiks 2019.gada 11.aprīlī plkst. 15.00, Sējas novada ,,Ezeriņos”

Noteikumi

2.

"Tupenīši 7A"

Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektu ar izmantošanas mērķi – sakņu dārza ierīkošana - zemes gabals mazdārziņam, no Sējas novada nekustamā īpašuma “Tupenīši”, kadastra numurs 8092-002-0495:

“Tupenīši” Nr. 7A, platība 0,04 ha.

10.00EUR/gadā

Izsole  uz nomas tiesībām notiks 2019.gada 11.aprīlī plkst. 15.00, Sējas novada ,,Ezeriņos”

Noteikumi

3.

"Pabažu klubs"

Lai veicinātu uzņēmējdarbību Sējas novada pašvaldība nolēma izsludināt izsoli uz nomas tiesībām:  pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam Zemes gabals no nekustamā īpašuma “Pabažu klubs”, kadastra numurs 8092-002-0580, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092-002-0688, platībā 0,100 ha: mērķis zemes izmantošanai- tūrisma infrastruktūra- iespējams uzstādīt līdz 3 kempinga mājiņām- saglabājot kokus, nodrošinot ūdens un kanalizācijas pieslēgumu centrālai ūdens un kanalizācijas sistēmai. Nomnieks par izsolāmo objektu maksā nomas maksu un PVN, nekustamā īpašuma nodokli. Nomas tiesību līgums tiek noslēgts uz piecpadsmit gadiem.

Nomas tiesību izsoles sākuma cena zemes gabalam ar platību 0,1 ha 50.00 EUR/ gadā pluss PVN.

Izsole nomas  tiesībām notiks 2018.gada 17.decembrī, plkst. 16.30, Sējas novadā, Lojā, „Jēņi”.

Izsoles noteikumi

Zemes nomas līguma projekts

4.

"Upmalmežš"

Lai veicinātu uzņēmējdarbību Sējas novada pašvaldība nolēma izsludināt izsoli uz nomas tiesībām:  “Upmalmežs”, kadastra numurs 8092-002-0788, zemes gabala kopējā platība 5.27 ha. Meža zemes izmantošanas mērķis- dabas takas. Nomnieks par izsolāmo objektu maksā nomas maksu un PVN, nekustamā īpašuma nodokli. Nomas  tiesību līgums tiek noslēgts uz piecpadsmit gadiem.

Nomas tiesību izsoles sākuma cena zemes gabalam “Upmalmežs” ar platību 5.27 ha 30.00 EUR/ ha gadā pluss PVN.

Izsole uz nomas  tiesībām notiks 2018.gada 17.decembrī, plkst. 16.00, Sējas novadā, Lojā, „Jēņi”.

Izsoles noteikumi

Zemes nomas līguma projekts

5.

"Upmaļi"

Sējas novada pašvaldība izsludina izsoli uz nomas tiesībām:

Pašvaldībai tiesiskā valdījumā esošu zemes gabalu “ Upmaļi” ar kadastra numurs 8092-002-0221, kopējā platība 0,8809 ha. Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 7.jūnijā plkst. 17.00, Sējas novadā , Lojā, „Jēņi”. Izsoles sākuma cena nomas zemes gabalam “Upmaļi” ar platību 0,8809 ha 80,00 EUR/gadā pluss PVN. Nomnieks par izsolāmo objektu maksā nomas maksu un PVN, nomas līgums tiek noslēgts uz diviem gadiem.

80,00 EUR/gadā + PVN

Informācija un noteikumi

 

Saskaņā ar  Sējas novada domes 20.11.2012 sēdes lēmumu nr. 12, Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektiem ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecības produktu ražošanai, mazdārziņa/sakņu dārza  izveidošanai pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem un brīvajiem dzīvokļiem.

Nr.p.k.

Nosaukums, kadatra Nr. / adrese

platība

Sākuma cena

Piezīmes

 1.

Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -16 

0,06 ha

 0,01 Ls/m2

 

 2.

Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -22

0,06 ha

 0,01 Ls/m2

 

 2

Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -17

0,06 ha

0,01 Ls/m2

 

 3.

Dzīvokļa īpašums "Plītes" -1, kad.Nr. 8092-900-0232, Sējas pagasta Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100 000 146 522-1, kopīpašuma dzīvojamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes 362/2744

 

0,07 Ls/m2 mēnesī

 

 4.

Dzīvokļa īpašums "Plītes" -2, kad.Nr. 8092-900-0233, Sējas pagasta Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100 000 146 522-2, kopīpašuma dzīvojamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes 362/2744

 

 ---

 IZNOMĀTS!

 

Sējas novada dome, saskaņā ar domes 24.04.2012. lēmumu Nr.5.2.1., rīko pašvaldībai piederošo zemes gabalu IZSOLI UZ NOMAS TIESĪBĀM:

Nr.p.k.

Nosaukums, kadatra Nr. / adrese

platība

Cena

Piezīmes

1.

8092-001-0092 (pie „Brīvkalniem”, netālu no Saulkrastu robežas)

0,33 ha

7 Ls/ha

 

2.

„Lejas ferma”

1,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

3.

„Amatnieki-2”

0,5 ha

7 Ls/ha

 

4.

„Tidriķi”, 8092-002-0456 (pie dzīvojamās mājas „Tidriķi”)

2,8 ha

7 Ls/ha

 

5.

8092-002-0457, (aiz ceļa, mežmala)

1,1 ha

7 Ls/ha

 

6.

„Ķemeri-3” (pie dzīvojamās mājas „Ķemeri-3”)

1,35 ha

7 Ls/ha

 

7.

8092-004-0045 (pie dzīvojamās mājas „Vizbuļi”)

0,48 ha

7 Ls/ha

 

8.

8092-004-0073 (pie dzīvojamās mājas „Upmalnieki”)

1,0 ha

7 Ls/ha

 

9.

„Zvirgzdi-P”

2,79 ha

---

 IZNOMĀTS!

10.

„Pagasta nabagmāja” ( Sējas c.)

0,22 ha

7 Ls/ha

 

11.

8092-004-0049(pie „Lāčplēši” lauksaimn. izmantoš. zemes, pie grāvja)

0,5 ha

7 Ls/ha

 

14.

„Zeltenītes” (starp  mājām „Kalnalapiņas” un „Lejaslapiņas”)

0,9 ha

---

 IZNOMĀTS!

15.

 „Avoti-2” (aiz bijušās  dzīvojamās  mājas „Avoti”, nav piebraucamā ceļa)

1,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

16.

„Loja-28-P” (8092-006-0421) (Lojas c., ceļmalā)

0,2 ha

---

 IZNOMĀTS!

17.

Starpgabals ar kadastra apzīmējumu 8092-006-0373 (Lojas c., starp īpašumu „Pīlādzīši” un „Loja-27”) 

0,1 ha

0,01 Ls/m2

 

18.

 „Tīrumkraujas” (blakus mājām „Kraujas”)

1,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

19.

„Kraujas-3” (blakus mājām „Kraujas”)

0,8 ha

7 Ls/ha

 

20.

„Ādamsoni-P”

10,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

21.

”Velotreks-P” (atrodas Murjāņu c., nav piebraucamā ceļa)

2,8 ha

---

 IZNOMĀTS!

22.

„Gaujaskrasti  ” (Murjāņu c., nav piebraucamā ceļa, apaudzis)   

0,12 ha

0,01 Ls/m2

 

23.

„Tupenīši” (Nr.22), (Pabažu c.)

0.06

---

IZNOMĀTS!

24.

„Tupenīši”  (Nr.25), (Pabažu c.)

0,07 ha

 

IZNOMĀTS!

25.

 „Vecsējas” (Sējas c.)

0,8476 ha

---

IZNOMĀTS!

26.

"Pabaži 7F"

9,65ha 

---

IZNOMĀTS!

 

Sējas novada dome, saskaņā ar domes 19.04.2011. lēmumu Nr.4.2., rīko pašvaldībai piederošo telpu pēc adreses  „Jēņi”, Sējas novads IZSOLI UZ NOMAS TIESĪBĀM:

 Nr.
p.k.

 Objekta adrese

 Telpa

 Izsoles sākumcena par1m2/mēnesī

 Piezīmes

 1.

 "Jēņi"

 Frizētavas telpa

 ---

 IZNOMĀTS!

 2.

 "Jēņi"

 Noliktavas telpas

 ---

 IZNOMĀTS!

 3.

 "Jēņi"

 Trīsistabu dzīvoklis

 ---

 IZNOMĀTS!

 

Sējas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu mantu

 Nr.
p.k.

 Objekts

 Izsoles sākumcena

 Izsoles datums