Sējas novads
Izsoles un nomas objektu saraksts
Wednesday, 29 Nov 2017 21:26 pm
Sējas novads

Sējas novads

Sējas novada dome, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pārdod nekustamos īpašumus
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

 Nr.
p.k.
 Objekts  Izsoles sākumcena   Izsoles datums

1.

"Brīvkalni - 3"

Kad. Nr. 8092 001 0288

Izsoles sākuma cena-13000,00 EUR,  izsoles solis 300.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 1300,00 EUR un dalības maksa 15.00 EUR jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks 2018.gada 5. novembrī plkst. 16.30, Sējas novada domē

Informācija un noteikumi

2.

"Paegļi - P"

Kad. Nr. 8092 004 0167

Izsoles sākuma cena-7200,00 EUR,  izsoles solis 200.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 720,00 EUR un dalības maksa 15.00 EUR jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks 2018.gada 5. novembrī plkst. 16.15, Sējas novada domē

Informācija un noteikumi

3.

"Saknītes"

Kad.  Nr. 8092 007 0090

Izsoles sākuma cena-2250,00 EUR,  izsoles solis 200.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 225,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2018.gada 5. novembrī plkst. 16.00, Sējas novada domē

Informācija un noteikumi

4.

"Lejaskrastiņi"

Kad. Nr. 8092 001 0733

Izsoles sākuma cena-2000,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 200,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 10.09.2018., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2018.gada 10.septembrī plkst. 17.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

5.

"Ābelīte - 92"

Kad. Nr. 8092 001 0541

Izsoles sākuma cena-1300,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsole notiks  2018.gada 10.septembrī plkst. 16.15, Sējas novada domē. Izsoles nodrošinājums 130,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR

Informācija un noteikumi

6.

"Ābelīte - 225"

Kad.Nr.8092 001 0187

Izsoles sākuma cena-1300,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsole notiks  2018.gada 10.septembrī plkst. 16.00, Sējas novada domē. Izsoles nodrošinājums 130,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR

Informācija un noteikumi

7.

"Upesmežš"

Kad. Nr. 8092 006 0482

Izsoles sākuma cena-8100,00 EUR,  izsoles solis 200.00 EUR

Izsole notiks  2018.gada 16.jūlijā plkst. 16.45, Sējas novada domē. Izsoles nodrošinājums 810,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 13.07.2018., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR.

Informācija un noteikumi

Pārdots!

8.

"Tidriķu lauki"

,,Tidriķu lauki”,  kadastra apzīmējums  80920020785.

Izsoles sākuma cena-1600,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 160,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 18.12.2017.plkst.15.00 A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2017.gada 18.decembrī plkst. 16.00, Sējas novada domē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

Noteikumi

9.

"Ceļmaltidriķi"

,,Ceļmaltidriķi”,  kadastra apzīmējums 80920020787.

Izsoles sākuma cena-1800,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 180,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 18.12.2017.plkst.15.00 A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2017.gada 18.decembrī plkst. 16.15, Sējas novada domē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

Noteikumi

10.

"Lejas Brīvkalni"

„Lejas Brīvkalni” (kadastra numurs 8092-001-0089), sastāvošu no zemes gabala ar kopējo platību 0,3409 ha.

Izsoles sākuma cena-  1050,00 EUR

Izsole notiks 2017. gada 20. novembrī.
Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa  15,00 EUR par izsolāmo objektu jāiemaksā a/s „SEB banka” Siguldas filiālē, bankas kods UNLALV2X027 Sējas novada domes kontā LV89UNLA0027800130818 līdz 2017.gada 20. Novembrim plkst.15.30.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR.  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst . 900 - 1200. Izsole notiks Sējas Novada domē.

Noteikumi

Sakarā ar brīvdienu 20.11.2017, izsole tiek pārcelta uz 23.11.2017. plkst. 16.00.
Pārējie nosacījumi nemainās.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.

11.

"Pērlītes"

,,Pērlītes”,  kadastra numurs  8092-007-0134 (kadastra apzīmējums 8092-007-0131)

Izsoles sākuma cena-1500,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 150,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 23.10.2017.plkst.15.00 A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR.Izsole notiks  2017.gada 23.oktobrī plkst. 16.00, Sējas novada domē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

Noteikumi

12.

"Loja - 22"

,,Loja-22”,  kadastra numurs 80920060246

Izsoles sākuma cena-1200,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 120,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 23.10.2017.plkst.15.00 A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR.Izsole notiks  2017.gada 23.oktobrī plkst. 16.00, Sējas novada domē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

Noteikumi

13.

"Remonthalle"

 Pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Sējas novadā, kadastra numurs 8092 006 0275. ( zemes vienības  kadastra apzīmējums 80920060491,kopplatība 0,5158 ha, kurš reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.100000056515. Izsoles nodrošinājums 10 % no sākuma cenas EUR 250.00 ( divi simti piecdesmit EUR un  00 centi) un dalības maksa EUR 15.00  (piecpadsmit  00 centi) jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 vai novada domes kasē. 

Izsoles objekta sākuma cena EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti EUR un 00 centi), izsoles solis EUR 100.00

Izsole notiks 22.05.2017. plkst. 15.00 Sējas novada domes 1. stāva sēžu zāles telpās. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

Noteikumi
 


Par pašvaldības  nomas zemesgabala apstiprināšanu.
1.Sējas novada dome, iepazinusies ar lietas materiāliem, ņemot vērā visus  ar lietu saistītos apstākļus ,pamatojoties uz Sējas novada teritorijas plānojumu, LR likumu “Par pašvaldībām”, II nodaļas 15.p-ts, atklāti balsojot ar 9 balsīm par ( G.Liepiņš,  I.Keviešens, N.Broks, M.Iekļava, A.Pastare, I.Petrova, G.Lūsis, A.Bisenieks, St.Vērdiņa), pret – nav, atturas  – nav, nolemj:
1.       1.1.Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 14.pants otrā daļa 3) punkts, racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu, 15.panta 13) punktu, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību,  saskaņā ar MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektiem ar izmantošanas mērķi – atpūtas teritorijas sakārtošana un izmantošana   (uzrādīta  meža zemes platība):
2.       izsludināt mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli uz daļu no pašvaldībai piederošazemes gabala ar kadastra numurs 8092-007-0433 , “Plītes-P”platība līdz 0,26 ha,  ( teritorija starp pašvaldības ceļu un   dzīvojamo māju “Plītes”, )   Izsole  uz nomas tiesībām notiks 2016.gada 14.novembrī plkst.17.00  Sējas novada domē, „Jēņi”, LV-2142.   Ar izsoles noteikumiem  var iepazīties Sējas novada domē.   Izsoles sākuma cena iznomājamam zemes gabalam 30.00 EUR/gadā . Nomnieks maksā nomas maksu un likumā noteiktos nodokļus. Nomas līgums tiks slēgts uz pieciem gadiem. Pieteikties  uz nomas tiesību izsoli Sējas novada domē līdz 2016.gada 14.novembrim plkst. 16.45.

Nekustamā īpašuma  ,,Plītes P”, daļas no zemes gabala  nomas tiesību izsoles noteikumi
                     

Par Sējas novada zemju nomu

 Nr.
p.k.

 Objekts

 

 Izsoles sākumcena 

 Piezīmes

 

"Upmaļi"

Sējas novada pašvaldība izsludina izsoli uz nomas tiesībām:

Pašvaldībai tiesiskā valdījumā esošu zemes gabalu “ Upmaļi” ar kadastra numurs 8092-002-0221, kopējā platība 0,8809 ha. Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 7.jūnijā plkst. 17.00, Sējas novadā , Lojā, „Jēņi”. Izsoles sākuma cena nomas zemes gabalam “Upmaļi” ar platību 0,8809 ha 80,00 EUR/gadā pluss PVN. Nomnieks par izsolāmo objektu maksā nomas maksu un PVN, nomas līgums tiek noslēgts uz diviem gadiem.

80,00 EUR/gadā + PVN

Informācija un noteikumi

 

"Pabažu pamatskola"

Sējas Novada dome izsludina izsoli uz nomas tiesībām Zemes gabalu ( Pabažos, blakus vecajai degvielas uzpildes stacijai) no nekustamā īpašuma “Pabažu pamatskola”, kadastra numurs 8092-002-0466, zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 8092-002-0466 , (Zemesgabals“Pabažu pamatskola”) , platību līdz 0,200  ha.

Izsoles sākuma cena iznomājamam zemes gabalam, Zemesgabals “Pabažu pamatskola”, 10,00 EUR/gadā (par zemes gabalu).

Izsole  uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 2. novembrī plkst. 15.oo,  Sējas novada Pabažu c. “Ezeriņi” . Ar izsoles noteikumiem  var iepazīties Sējas novada domē vai mājas lapā www.seja.lv Pieteikties uz nomas tiesību izsoli Sējas novada domē līdz 2017.gada 2. novembrim,  plkst.15.00.

Noteikumi
Nolikums

 

“Gaujaskrasti”

izsludināt izsoli nomas tiesībām Sējas novada piederošam nekustamam īpašumam  “Gaujaskrasti”, kadastra numurs 8092-007-0462, zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 8092-007-0462  , platība 0,1216  ha.

10,00 EUR/gadā par visu zemes gabalu

Izsole notiks 2017. gada 12. jūnijā plkst. 15.oo,  Sējas novada domē ,,Jēņi”. ”   Ar izsoles noteikumiem  varēs iepazīties Sējas novada domē vai mājas lapā www.seja.lv.
Pieteikties uz nomas tiesību izsoli Sējas novada domē līdz 2017.gada 12. jūnijam plkst.14.45.

Noteikumi

1.

"Amatnieki - 2"

Izsludināt zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piederošo zemes gabalu ar kadastra numuru 8092-002-0667 daļu, platība sakņu dārza izveidošanai, 2. zemes gabali  līdz 0,1 ha platībai.

Izsoles nomas maksas sākuma cena mazdārziņu teritorijai 10.00 EUR/gadā.

Pieteikties izsolei Sējas novada domē līdz 2016.gada 13. aprīlim plkst. 15.00
Izsole par nomas tiesībām notiks 2017.gada 13.aprīlī plkst.15.00 Sējas novada Pabažos ,,Ezeriņi” 

2.

''Jaunkrimulda''

Izsludināt mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo īpašumu, kadastra numurs 8092-007-0151, (Kadastra apzīmējums 80920070151), vecā  palīgražošanas ceha ēkas daļas otro stāvu kadastra numurs 8092-007-0151, ( ēkas daļa un zemes domājamā daļa)

sākuma cena mēnesī  visam īpašumam 17.59 EUR + PVN  (ēkas  ražošanas telpas 140,9 m2 x 0.10 EUR/m2 = 14.09 EUR, zemes domājamai daļai 3,50 EUR/mēnesī).

2017.gada 10. aprīlī,  plkst.15.00, Sējas novada domē ,,Jēņos”

Noteikumi

3.

''Ezerskola''

Izsludināt mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo īpašumu, kadastra numurs 8092-002 0502, ( ēkas daļu). Ar mērķi izveidot telpas un materiāli tehnisko bāzi izglītības un sociālo pakalpojumu funkciju pilnveidošanai sabiedrības interesēm.

sākuma cenu mēnesī  visam īpašumam 20.00 EUR + PVN  (ēkas neapdzīvotās telpas 200 m2 x 0.10 EUR)

2017.gada 10. aprīlī,  plkst.15.15, Sējas novada domē ,,Jēņos”

Noteikumi

5.

"Pabaži 7F"

kadastra numurs 8092-002-0454

Izsoles sākuma cena nomas zemes gabalam “Pabaži 7F” ar  platību 9,86 ha 11.00 EUR/ha gadā

Pašvaldībai piederošs īpašums “Pabaži 7F” ar kopējo platību 29,82 ha, iznomājamā platība 9,86 ha. Izsole uz nomas tiesībām notiks 2016.gada 19.decembrī plkst. 17.00, ,,Jēņi”, Lojas ciems, Sējas novads. Pieteikties Sējas novada domē līdz 2016.gada 19. decembrim plkst. 16.45.
Nomnieks par izsolāmo objektu maksā nomas maksu, nekustamā īpašuma nodokli un  PVN. Nomas līgums tiek noslēgts uz pieciem gadiem.

Noteikumi

6.

„Sējas smēde”

Kadastra numurs 8092-004-0173
Zeme un ēka

sākuma cena mēnesī  visam īpašumam 40,78 EUR + PVN (ēkas  ražošanas telpas 189,2 m2 x 0.15 EUR/m2 = 28,38 EUR, pagraba telpas 149,6 x 0.05 EUR/ m2 =7,48 EUR, zemei 4,92 EUR/mēnesī).

Izsole par nomas tiesībām notiks 2016.gada 10.oktobrī,  plkst.15.00, Sējas novada domē ,,Jēņos”

7.

"Sējas ziedi-1" un "Sējas ziedi-2"

Zemes gabala ar kadastra numurs 8092-004-0492 , divas nomas zemes platības,   “Sējas ziedi-1”  , platība līdz 0,32 ha, un “Sējas ziedi-2”, platība 0,18 ha  (Sējas c., teritorija starp “Sējas smēdi” un   dzīvojamo māju “Atpūtas”; mazākais gabals atrodas pie “Ātpūtas” robežas, lielākā platība robežojas ar “Sējas smēde” zemi ). Pieteikties Sējas novada domē līdz 2016.gada 18.jūlijam plkst.16.45

“Sējas ziedi -1” 32,00EUR/gadā,
“Sējas ziedi -2” 18,00EUR/gadā.

Izsole par nomas tiesībām notiks 2016.gada 18. jūlijā plkst. (17.00 Sējas novadā , Lojas c., „Jēņi”)

Nomnieks maksā PVN, noma uz vienu gadu, noma automātiski pagarinās, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Nomas zemes nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks.

Noteikumi

8.

“Amatnieki- 2”

Zemes gabala ar kadastra numurs 8092-002-0667 daļa, platība sakņu dārza izveidošanai. (platība līdz 0,1 ha) Pieteikties izsolei Sējas novada domē līdz 2016.gada 2.maijam plkst. 16.50

       Izsoles sākuma cena mazdārziņu teritorijām 0,01 EUR/m2 ( viens eirocents gadā)

   Izsole par nomas tiesībām notiks 2016.gada 2.maijā plkst. (17.00 Sējas novadā , Lojas c., „Jēņi”)

9.

“Pabažu sākumskola”

Zemes gabala ar kadastra numurs 8092-002-0466 daļa, sakņu dārza izveidošanai. (platība līdz 0,2 ha) Pieteikties izsolei Sējas novada domē līdz 2016.gada 2.maijam plkst. 16.50

       Izsoles sākuma cena mazdārziņu teritorijām 0,01 EUR/m2 ( viens eirocents gadā)

   Izsole par nomas tiesībām notiks 2016.gada 2.maijā plkst. (17.00 Sējas novadā , Lojas c., „Jēņi”)

10.

“Jaunkrimulda-P”

Zemes gabala ar kadastra numurs 8092-007-0151 daļa, platība lauksaimnieciskai izmantošanai, atbilstoši reālai situācijai dabā. (platība līdz 0,482 ha) Pieteikties izsolei Sējas novada domē līdz 2016.gada 2.maijam plkst. 16.50

       Izsoles sākuma cena mazdārziņu teritorijām 0,01 EUR/m2 ( viens eirocents gadā)

   Izsole par nomas tiesībām notiks 2016.gada 2.maijā plkst. (17.00 Sējas novadā , Lojas c., „Jēņi”)

11.

"Tidriķu lauki"

Pieteikties Sējas novada domē līdz 2015.gada 24. septembrim. Platība 0.01ha

0.15 €/m2/gadā

IZNOMĀTS!

12.

Zemes gabals „Tupenīši”  (Nr.8), platība 0,04 ha (Pabažu c.)

Pieteikties Sējas novada domē līdz 2014.gada 8. maijam

0.15 €/m2/gadā

Izsole notiks 2014.gada 8.maijā plkst. 15.00 Sējas novadā , Pabažu c., „Ezeriņi”.

13.

Zemes gabals „Tupenīši”  (Nr.26), platība 0,09 ha (Pabažu c.)

Pieteikties Sējas novada domē līdz 2014.gada 8. maijam

0.15 €/m2/gadā

Izsole notiks 2014.gada 8.maijā plkst. 15.00 Sējas novadā , Pabažu c., „Ezeriņi”.

14.

Zemes gabala ar kadastra numurs 8092-007-0151 daļa, platība sakņu dārza izveidošanai atbilstoši reālai situācijai dabā, “Jaunkrimulda 2” (aiz daudzdzīvokļu {3 dzīvokļi} dzīvojamās mājas  „Jaunkrimulda 2”

Pieteikties Sējas novada domē līdz 2014.gada 12. maijam

0.15 €/m2/gadā

Izsole notiks 2014.gada 12.maijā (plkst. 1500 ) Sējas novada domes telpās

15.

Loja-35 vienība ar kadastra apzīmējumu 8092-006-0390 platība 0,1014 ha (mazdārziņi Lojā) 

Pieteikties Sējas novada domē līdz 2015.gada 12. aprīlim

0.15 €/m2/gadā

Izsole notiks 2015.gada 20.aprīlī (plkst. 1400 ) Sējas novada domes telpās

 

Saskaņā ar  Sējas novada domes 20.11.2012 sēdes lēmumu nr. 12, Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektiem ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecības produktu ražošanai, mazdārziņa/sakņu dārza  izveidošanai pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem un brīvajiem dzīvokļiem.

Nr.p.k.

Nosaukums, kadatra Nr. / adrese

platība

Sākuma cena

Piezīmes

 1.

Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -16 

0,06 ha

 0,01 Ls/m2

 

 2.

Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -22

0,06 ha

 0,01 Ls/m2

 

 2

Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -17

0,06 ha

0,01 Ls/m2

 

 3.

Dzīvokļa īpašums "Plītes" -1, kad.Nr. 8092-900-0232, Sējas pagasta Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100 000 146 522-1, kopīpašuma dzīvojamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes 362/2744

 

0,07 Ls/m2 mēnesī

 

 4.

Dzīvokļa īpašums "Plītes" -2, kad.Nr. 8092-900-0233, Sējas pagasta Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100 000 146 522-2, kopīpašuma dzīvojamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes 362/2744

 

 ---

 IZNOMĀTS!

 

Sējas novada dome, saskaņā ar domes 24.04.2012. lēmumu Nr.5.2.1., rīko pašvaldībai piederošo zemes gabalu IZSOLI UZ NOMAS TIESĪBĀM:

Nr.p.k.

Nosaukums, kadatra Nr. / adrese

platība

Cena

Piezīmes

1.

8092-001-0092 (pie „Brīvkalniem”, netālu no Saulkrastu robežas)

0,33 ha

7 Ls/ha

 

2.

„Lejas ferma”

1,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

3.

„Amatnieki-2”

0,5 ha

7 Ls/ha

 

4.

„Tidriķi”, 8092-002-0456 (pie dzīvojamās mājas „Tidriķi”)

2,8 ha

7 Ls/ha

 

5.

8092-002-0457, (aiz ceļa, mežmala)

1,1 ha

7 Ls/ha

 

6.

„Ķemeri-3” (pie dzīvojamās mājas „Ķemeri-3”)

1,35 ha

7 Ls/ha

 

7.

8092-004-0045 (pie dzīvojamās mājas „Vizbuļi”)

0,48 ha

7 Ls/ha

 

8.

8092-004-0073 (pie dzīvojamās mājas „Upmalnieki”)

1,0 ha

7 Ls/ha

 

9.

„Zvirgzdi-P”

2,79 ha

---

 IZNOMĀTS!

10.

„Pagasta nabagmāja” ( Sējas c.)

0,22 ha

7 Ls/ha

 

11.

8092-004-0049(pie „Lāčplēši” lauksaimn. izmantoš. zemes, pie grāvja)

0,5 ha

7 Ls/ha

 

14.

„Zeltenītes” (starp  mājām „Kalnalapiņas” un „Lejaslapiņas”)

0,9 ha

---

 IZNOMĀTS!

15.

 „Avoti-2” (aiz bijušās  dzīvojamās  mājas „Avoti”, nav piebraucamā ceļa)

1,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

16.

„Loja-28-P” (8092-006-0421) (Lojas c., ceļmalā)

0,2 ha

---

 IZNOMĀTS!

17.

Starpgabals ar kadastra apzīmējumu 8092-006-0373 (Lojas c., starp īpašumu „Pīlādzīši” un „Loja-27”) 

0,1 ha

0,01 Ls/m2

 

18.

 „Tīrumkraujas” (blakus mājām „Kraujas”)

1,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

19.

„Kraujas-3” (blakus mājām „Kraujas”)

0,8 ha

7 Ls/ha

 

20.

„Ādamsoni-P”

10,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

21.

”Velotreks-P” (atrodas Murjāņu c., nav piebraucamā ceļa)

2,8 ha

---

 IZNOMĀTS!

22.

„Gaujaskrasti  ” (Murjāņu c., nav piebraucamā ceļa, apaudzis)   

0,12 ha

0,01 Ls/m2

 

23.

„Tupenīši” (Nr.22), (Pabažu c.)

0.06

---

IZNOMĀTS!

24.

„Tupenīši”  (Nr.25), (Pabažu c.)

0,07 ha

 

IZNOMĀTS!

25.

 „Vecsējas” (Sējas c.)

0,8476 ha

---

IZNOMĀTS!

26.

"Pabaži 7F"

9,65ha 

---

IZNOMĀTS!

 

Sējas novada dome, saskaņā ar domes 19.04.2011. lēmumu Nr.4.2., rīko pašvaldībai piederošo telpu pēc adreses  „Jēņi”, Sējas novads IZSOLI UZ NOMAS TIESĪBĀM:

 Nr.
p.k.

 Objekta adrese

 Telpa

 Izsoles sākumcena par1m2/mēnesī

 Piezīmes

 1.

 "Jēņi"

 Frizētavas telpa

 ---

 IZNOMĀTS!

 2.

 "Jēņi"

 Noliktavas telpas

 ---

 IZNOMĀTS!

 3.

 "Jēņi"

 Trīsistabu dzīvoklis

 ---

 IZNOMĀTS!

 4.

 "Remonthalle" 
Mehāniskās darbnīcas

 Palīgtelpas
(sliktā stāvoklī)

 ---

 IZNOMĀTS!

 5.

Daļa no nekustamā īpašuma "Remonthalle", 
kadastra Nr. 8092 006 0275

 942 m2 zeme, kas robežojas ar Centra fermu.

 ---

 IZNOMĀTS!

 

Sējas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu mantu

 Nr.
p.k.

 Objekts

 Izsoles sākumcena

 Izsoles datums

1.

Ērģeles

Dalības maksa 5.00 EUR  un nodrošinājuma nauda  10% no sākumcenas jāiemaksā Sējas novada domes kontā līdz reģistrācijai 29.10.2015. A/S "SEB banka" Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818 Maksāšanas līdzekļi – 100% EUR. Pārdodamo objektu var apskatīties Mūzikas Mākslas skolā iepriekš sazinoties ar direktori tel.27891858, Ievu Lapšāni.

Izsoles objekta sākuma cena  : EUR 45.00.

Izsole notiks 2015. gada 29.oktobrī plkst.15.00 Sējas novada sēžu zālē „Jēņi’