2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu apstiprināšana.

 Pamatojoties uz  “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma”  44.pantu - vēlēšanu rezultātus apstiprina attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija ar savu lēmumu,
               
atklāti balsojot ar 7 balsīm par ( V.Koškins, V.Gulbe, K.Prūse, M.Vērdiņa, J.Vēvers, R.Smirnova, A.Ozoliņa) pret- nav, atturas- nav, Sējas novada vēlēšanu komisija nolemj: 
 
  1.1.1.Piekrist apstiprināt  2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Sējas novada domē  ievēlēti sekojoši 9 deputāti (alfabēta secībā):
 
 1. Normunds Broks             Tēvzeme
 2. Marita Iekļava                    Tēvzeme
 3. Normunds Kalniņš          Mēs-Sējas novadam
 4. Ivars Keviešens                Mēs-Sējas novadam
 5. Guntis Liepiņš                  Tēvzeme
 6. Kristaps Lūsis                  Tēvzeme
 7. Astrīda Pastare                Tēvzeme
 8. Inta Petrova                       Tēvzeme
 9.Staņislava Vērdiņa            Tēvzeme
 
1.1.2.Kandidātu sarakstu iesniedzējiem, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības vēlēšanu komisijas lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas dienas apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā,  iesniedzot iesniegumu CVK, Smilšu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

LĒMUMS

 Sējas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                 Viesturs Koškins
Aktīvā pozīcija: Aktualitātes 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu apstiprināšana.