No icon

Uzsākta Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam redakcijas publiskā apspriešana

Paziņojums par Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas publisko apspriešanu

Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Sējas novada domes 2018.gada 20. novembra lēmumu Nr.1 “Par Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.12, punkts Nr.3). Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 2019. gada janvārī un februārī organizēta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, martā rīkotas tematiskās darba grupas ar pašvaldības speciālistu, uzņēmēju, sabiedrības pārstāvju līdzdalību.

Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam projekta redakcija nodota publiskajai apspriešanai, kuras termiņš noteikts no 2019. gada 5.augusta līdz 2019. gada 6.septembrim. Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāji aicināti iepazīties ar plānošanas dokumenta redakciju un izteikt viedokli, piedaloties sanāksmēs vai iesūtot to rakstiski.

Publiskās apspriešanas laikā ar projekta materiāliem var iepazīties klātienē vai elektroniski:

     • Sējas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.seja.lv

     • Klātienē Sējas novada pašvaldībā: “Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV-2142;

     • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13264.

Ikviens interesents aicināts piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs, kurās piedalīsies dokumenta izstrādātāji un pašvaldības vadība. Sanāksmes notiks 2019. gada:

     • 4.septembrī, plkst.18:30, Pabažu kultūras namā (“Pabažu klubs”, Pabaži,Sējas novads);

     • 5.septembrī, plkst. 18:30, Sējas novada domē (“Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV-2142).

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam projekta redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 6.septembrim:

     • Klātienē Sējas novada pašvaldības Valsts un vienotajā klientu apkalpošanas centrā: “Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV-2142;

     •nosūtot pa pastu uz adresi: “Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV-2142;

     •elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: dome@seja.lv;

     • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā, sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Attīstības programmas izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar Sējas novada pašvaldību.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Sējas novada pašvaldības Izpilddirektoru Guntaru Jākobsonu,  (guntars.jakobsons@seja.lv, tālr. 67977738, 27891856).

Projektu materiāli :

I_Pasr.sit.raksturojums.pdf

II_Strategiska_dala.pdf

III_Ricibas_plans.pdf

IV_Investiciju_plans.pdf

V_Istenosana_uzraudziba.pdf

 

Komentāri