No icon

Sabiedriskā apspriešana - derīgo izrakteņu ieguvi smilts atradnē “Lilaste II”

Paziņojums par paredzētās darbības – derīgo izrakteņu ieguvi smilts atradnē “Lilaste II” –  ietekmes uz vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus par šīs darbības iespējamo ietekmi uz vidi

 

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts ieguve atradnē „Lilaste II” 2006.gada izpētes iecirkņa D daļā.

Ierosinātājs: AS “Latvijas valsts meži”, reg. nr. 40003466281

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Smilts atradne “Lilaste II” 2006. gada izpētes iecirkņa D daļā, Nekustamais īpašums "Poligona mežs” (kadastra Nr.8092 003 0083, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0087), Sējas novads.

VPVB lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 27. septembra ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējums Nr. RI19SI0130, kurā ietverts lēmums piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Paredzētās darbības raksturojums: Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve aptuveni  7,59 platībā virs uz zem gruntsūdens līmeņa. Darbībai paredzams periodisks raksturs, pēc nepieciešamības paredzēta derīgā izrakteņa pārstrāde (sijāšana, skalošana). Gadā plānots iegūt aptuveni 20 000 – 40000 m3 derīgā izrakteņa.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: ar iesniegumu un lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu ir iespējams iepazīties interneta vietnē - www.lvm.lv, kā arī Sējas novada domes ēkā, adresē “Jēņi”, Loja, Sējas nov., LV-2142.

Sējas novada pašvaldības darba laiks: pirmdienās un ceturtdienās no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00; otrdienās un trešdienās no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; piektdienās no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam 20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas.

Biroja adrese, tālruņa numurs un mājaslapas adrese internetā: Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv

Ierosinātāja mājaslapas adrese internetā, kur ievietota informācija par paredzēto darbību: www.lvm.lv.

Sākotnējās sanāksmes norises laiks un vieta: Sējas novada domes ēkā, adresē “Jēņi”, Loja, Sējas nov., LV-2142. Laiks 2020. gada 13. februārī plkst. 17:00.

 

Komentāri