Nodokļa otrais maksājums

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa otrais maksājums veicams līdz 2015.gada 15.maijam.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.
Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, nodokļa maksātāji var izmantot portālu www.epakalpojumi.lv.
Portāls sniedz iespēju:
·         Iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
·         Sekot līdzi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem;
·         Apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli par sev piederošajiem vai par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem jau sagatavotā maksājumā, izmantojot ērtāko Ibanku;
·         Pieteikties elektroniskai maksāšanas paziņojumu saņemšanai;
·         Pieteikties e-pasta vai SMS atgādinājumam par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam – juridiskai personai – mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar NĪN administratoru ir jāpaziņo sava elektroniskā pasta adrese.

Par sakoptu Sējas novadu

Aicinām Jūs palīdzēt mums ieraudzīt un novērtēt sakoptākās Sējas novada sētas, mājas, ražošanas un apkalpojošās sfēras objektus, daudzdzīvokļu mājas!
Gaidīsim Jūsu ierosinājumus!

Lasīt tālāk ...

MMS Noslēguma eksāmeni

Sējas Mūzikas un mākslas skolas NOSLĒGUMA EKSĀMENI

7.maijā  plkst. 16:00 SAKSOFONA SPĒLĒ (spēlēs Kristaps Kalniņš)
18.maijā plkst.16:30 KLAVIERSPĒLĒ(spēlēs Aļina Frolova, Elīza Eila Ozoliņa)
22.maijā plkst. 16:00 MĀKSLAS NODAĻĀ diplomdarbu aizstāvēšana

Klausīties un skatīties aicināti visi interesenti!

Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu pieņemšanu dīzeļdegvielas piešķiršanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šī gada 10.aprīļa līdz 1.jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmilauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2015./2016.saimnieciskajam gadam.

2015./2016.saimnieciskajā gadā lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja to izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem.

Lasīt tālāk ...

Maijas diena „Gals un sākums” Turaidā

Šogad, 10. maijā, Maijas dienas ietvaros, godinot Aspaziju un Raini, Turaidas muzejrezervātā tiks atklāta mākslinieka Induļa Rankas izstāde “Gals un sākums”, kurā  apmeklētājiem būs reta iespēja redzēt divu radošo garu sintēzi.  Izstādē būs eksponētas divpadsmit Induļa Rankas radītas gleznas, kuru iedvesmas avots ir Raiņa daiļrade.

Kultūras atmiņas daļa, kuru popularizē Turaidas muzejrezervāts, ietver sevī daudzus saistošus, uz vēsturiskiem notikumiem balstītus  stāstus. To starpā ir arī leģenda par Turaidas Rozi,  kura iedvesmojusi Raini uzrakstīt vienu no savām poētiskākajām traģēdijām “Mīla stiprāka par nāvi”. Raiņa motīvs redzams arī Dainu kalnā, mākslinieka Induļa Rankas veidotajās skulptūrās “Spīdolas akmens” un “Dziesmas tēvs”. Indulis Ranka plašākai sabiedrībai pazīstams kā skulptūru autors. Mazāk zināms ir fakts, ka tēlnieks absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu un  savas mākslinieka gaitas uzsācis kā gleznotājs.

Lasīt tālāk ...

Koncerts

Pavasara tirdziņš klāt!

Aicinām visus pirkt un pārdot gribētājus 10. maijā plkst. 8.00 uz pavasara tirdziņu Sējas novada Pabažu ciema centrā.
Informācija pa tālruni 27891865 (Inta)

Ugunsnedrošais laiks mežos

Par meža ugunsnedrošo laiku
 
Rīgas reģionālā virsmežniecība informē, ka Valsts meža dienests ar 2015. gada 25. aprīli nosaka  meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā.
Saskaņā Latvijas republikas Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” 34. punktu,  meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:
 
1.   kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
2.   atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
3.   nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
4.   veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
5.   medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
6.   braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
7.   ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
8.   bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta biroju (mežniecību) veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.
 
Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.
Papildus minētajam, saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu meža īpašniekam (valdītājam) ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā, kā arī pēc Valsts meža dienesta amatpersonu pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.
Meža degšanas gadījumā, lūdzam zvanīt Rīgas reģionālās virsmežniecības operatīvajam dežurantam, tālrunis 20290468 vai meža uguns apsardzības inženierim tālrunis 29358889 vai VUGD tālrunis 112. 

Tālmācības vidusskola īsteno sociālā atbalsta programmu

„Mana vidusskola” sākusi īstenot īpašu sociālā atbalsta programmu – pirmā un pagaidām vienīgā no Latvijas privātajām tālmācības vidusskolām. Jaunās programmas ietvaros pilnīgi par velti iespējams attālināti apgūt vidējās izglītības programmu daudzbērnu un maznodrošināto ģimeņu pārstāvjiem, bez vecāku apgādības palikušajiem bērniem, kā arī gaidībās esošajām jaunajām māmiņām un vecākiem, kuri audzina mazuli.

Lasīt tālāk ...

Vasarsvētki Bīriņu Pilī

24.maijā 14:00

Biļetes iepriekšpārdošanā
līdz 15. maijam 
6,- € 
Biļetes pasākuma dienā 
10,- € 
Līdz 14 gadiem par brīvu
www.birinupils.lv
+371 64024033

Lauksaimniecības pamati

Lauksaimniecības pamatu apguves iespējas
 
 Ņemot vērā, ka tuvojas „Mazo lauku saimniecību” atbalsta pasākuma izsludināšana, kā arī lauksaimnieciskās izglītībā ir viens no vērtēšanas kritērijiem citos ES līdzfinansējuma pasākumos, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Pierīgas konsultāciju birojs (turpmāk tekstā – SIA LLKC Pierīgas KB) aicina pieteikties uz apmācību kursu „Lauksaimniecības pamati” (170 stundas). Semināra norises vieta: SIA LLKC Pierīgas KB semināra telpās Siguldā, Dārza ielā 2a.

Lasīt tālāk ...

Atgādinājums iedzīvotājiem

Ir pienācis nekustamā īpašuma nodokļa pirmā maksājuma termiņš. Saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā. Aicinām izmantot portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās iespējas un pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).

Seminārs- Atbalsts uzņēmējiem

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
  Pierīgas konsultāciju biroja rīkotas mācības
  Atbalsts uzņēmējiem – topošiem un esošiem.

Norises vieta: Dārza iela 2a, Sigulda
 Datums: 28.04.2015. plkst. 10.00 – 16.00

Lasīt tālāk ...

Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas konkursam „Sējējs–2015”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs–2015”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.
 
Dalībnieki konkursā „Sējējs–2015” tiks vērtēti nominācijās – „Gada lauku saimniecība”, kurā vērtēs augkopības, piena un gaļas ražošanas saimniecības, „Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, „Ģimene lauku sētā”, „Jaunais veiksmīgais zemnieks”, „Bioloģiskā lauku saimniecība”, kā arī „Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”. Pieteikumi dalībai šajās konkursa grupās jāiesniedz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2 līdz 2015. gada 1. jūnijam.

Lasīt tālāk ...

Seniori tiekas ar novada domes deputātiem

7.aprīlī Lojas kultūras namā kopā pulcējās novada seniori, kuri apvienojušies klubiņā „Pīlādzis”, lai tiktos ar Sējas novada domes deputātiem un domes priekšsēdētāju. Senioru aicinājumam bija atsaukušies domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš un deputāti – Astrīda Pastare, Inta Petrova, Staņislava Vērdiņa, Normunds Broks un Ivars Keviešens. Jāpiezīmē, ka martā „Pīlādža” seniori uz sarunu bija aicinājuši pašvaldības Sociālā dienesta pārstāvjus – dienesta vadītāju Lolitu Landsbergu un sociālo darbinieci Intu Petrovu no Pabažiem.

Lasīt tālāk ...

Klāt lielās talkošanas un pavasara tīrīšanas laiks!

Lai veicinātu novada teritoriju sakopšanu, Sējas novada dome novadā aprīli izsludinājusi par Spodrības mēnesi, kas šogad norisināsies no 1. līdz 25. aprīlim, kad tā noslēgumā paredzēta Lielā Talka. Spodrības mēneša laikāpašvaldība aicina iedzīvotājus sakārtot savus īpašumus un apsaimniekojamās platības, kā arī tiem piegulošās teritorijas, savācot sadzīves atkritumus, sagrābjot vecās lapas, kā arī gādājot par krūmu un sauso zaru izzāģēšanu un aizvešanu.
Spodrības mēneša laikā iedzīvotājiem tiks nodrošināta lielgabarīta sadzīves atkritumu izvešana bez maksas. Konteineru izvietošanas vietas un laiks tiks precizēts un izziņots papildus.
Lielgabarīta atkritumi ir mēbeles, matrači, paklāji un citi lielāki sadzīves priekšmeti, kurus to izmēru dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā.

Stikla šķirošanas konkursā „Es gribu – es šķiroju! Stiklu!” darbus pieņems līdz 7.aprīlim

Atsaucoties  skolēnu lūgumiem, stikla šķirošanas konkursa „Es gribu - es šķiroju! Stiklu!” organizators AS „Latvijas Zaļais punkts” pagarina darbu pieņemšanas termiņu līdz 7.aprīlim.
Konkursa laikā skolēniem ir jāizveido un jāiesūta interesants video vai foto stāsts, kas atbild uz jautājumu „Kā es šķiroju stikla pudeles un burkas?”. Iesūtītos radošos darbus vērtēs komisija un aktīvākajās un radošākajās skolās notiks stikla šķirošanas treniņš TV personību Annas Rozītes un Kaspara Zlidņa vadībā. Oriģinālāko darbu autori saņems arī individuālasbalvas. Interesantākie un labākie iesūtītie darbi tiks publicēti AS „Latvijas Zaļais punkts” sociālo tīklu lapās Facebook, Draugiem.lv un Youtube.
Par šķirošanas treniņiem stāsta Kaspars Zlidnis: „Es vienmēr dzīvē meklēju jaunus izaicinājumus un aicinu arī citus to darīt. Ja kāds man saka: „Es to nevaru!”, atbildu: „Muļķības! Vajag tikai atrast pareizo motivāciju un mērķtiecīgi iet uz rezultātu. Šķirošanas treniņos atradīsim pieeju katram, kā trenēt gribuun prasmesšķirot!”.
Anna Rozīte: „Pavasaris ir lielisks laiks, kadne vien iemīlēties, bet arī sākt jaunu ieradumu. Es aicinu visus puišus un meitenes aktīvi iesaistīties konkursā, un izcīnīt šķirošanas treniņu savā skolā. Mēs ar Kasparu jums parādīsim tādus trikus un paņēmienus, kas neatstās vienaldzīgu pat skeptiskāko skolēnu!”.
Plašāka informācija par konkursu „Es gribu – es šķiroju! Stiklu!” un nolikums pieejams www.zalais.lv

Lasīt tālāk ...

Latvijas Ziemas olimpiādē pie medaļām tiek arī sējieši

Laikā no 6. līdz 8. martam Siguldā un atsevišķos sporta veidos arī Priekuļos, Valmierā, Ventspilī un Tukumā norisinājās Latvijas III Ziemas olimpiāde.
Siguldas kamaniņu un bobslejā trasē pirmo medaļu komplektu kamaniņu sportā sadalīja trīs divnieku ekipāžas, kuras atšķirībā no vīriem un dāmām veic tikai divus braucienus. Siguldas novada komandas godalgu ražu ar uzvaru papildināja Andris un Juris Šici (1:24,789). Otro vietu ieņēma Sējas novada pārstāvji Oskars Gudramovičs un Pēteris Kalniņš (1:25,001) un trešo – Kārlis Krišs Matuzels no Rīgas un ropažnieks Kristens Putins (1:26,430).
Latvijas Ziemas olimpiāde ir augstākā līmeņa kompleksais sporta pasākums Latvijā, kurā, noskaidrojot labākos Latvijas sportistus, piedalās pašvaldību komandas. Olimpiāde notiek reizi četros gados. Līdz šim visas Latvijas Ziemas olimpiādes norisinājušās Siguldā. Jāpiezīmē, ka Latvijas III Ziemas olimpiādei bija jānotiek pagājušajā gadā, taču ziemai neraksturīgo laika apstākļu dēļ olimpiādes sacensības tika pārceltas uz 2015.gadu.
Ar Latvijas III Ziemas Olimpiādes sacensību rezultātiem ir iespējams iepazīties mājaslapā internetā: sigulda2015.olimpiade.lv, sadaļā “Rezultāti”.
 
Sējas novada dome sveic Oskaru Gudramoviču un Pēteri Kalniņu ar veiksmīgo startu un lielisko rezultātu – sudraba medaļu, Latvijas Ziemas olimpiādē. Paldies par izturību, cīņas sparu un neatlaidību!

Aicina ikvienu piedalīties fotokonkursā „Manas ģimenes ceļš”

No 1.aprīļa Labklājības ministrija (LM), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, SIA "Apgāds Zvaigzne ABC", VAS „Latvijas Valsts ceļi” - Latvijas Ceļu muzejs un A/S "Latvijas Valsts meži" kopā ar portālu www.mammamuntetiem.lv  aicina ikvienu piedalīties fotokonkursā „Manas ģimenes ceļš”.
Rosinām iesūtīt fotogrāfijas, kurās ir iemūžināts ceļš, kas caurvij kādas ģimenes dzīvi vai raisa asociācijas ar ģimenes tēmu pozitīvās emocijās. Savu fotogrāfiju dalībai konkursā no 2015.gada 1. aprīļa līdz 2015.gada 30.aprīlim jāsūta uz portāla www.mammamuntetiem.lv   e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai jāpublicē šeit: http://www.mammamuntetiem.lv/gallery/?cat=77  (sadaļā „Galerijas”- „Manas ģimenes ceļš”).
Konkursa apraksts un Nolikums

Lasīt tālāk ...

Arī neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija par 2014.gadu

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par 2014.gadu ir jāiesniedz VID obligāti, neatkarīgi no 2014.gadā gūto ienākumu apmēra.
 
Gadījumā, ja aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 2014.gada saimnieciskās darbības ienākuma būs mazāks nekā 50 EUR, 15 dienu laikā pēc likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām, tas ir, līdz 16. jūnijam, arī neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem būs pienākums samaksāt minimālo nodokli 50 eiro apmērā, ja vien līdz 2014.gada 31.decembrim nav paziņots VID par saimnieciskās darbības izbeigšanu.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes