Varēs saņemt atbalstu jaunu procesu, preču vai pakalpojumu radīšanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

No 2017.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijamvar pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Sadarbība”.

Lasīt tālāk ...

2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu apstiprināšana.

 Pamatojoties uz  “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma”  44.pantu - vēlēšanu rezultātus apstiprina attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija ar savu lēmumu,
               
atklāti balsojot ar 7 balsīm par ( V.Koškins, V.Gulbe, K.Prūse, M.Vērdiņa, J.Vēvers, R.Smirnova, A.Ozoliņa) pret- nav, atturas- nav, Sējas novada vēlēšanu komisija nolemj: 
 
  1.1.1.Piekrist apstiprināt  2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Sējas novada domē  ievēlēti sekojoši 9 deputāti (alfabēta secībā):
 
 1. Normunds Broks             Tēvzeme
 2. Marita Iekļava                    Tēvzeme
 3. Normunds Kalniņš          Mēs-Sējas novadam
 4. Ivars Keviešens                Mēs-Sējas novadam
 5. Guntis Liepiņš                  Tēvzeme
 6. Kristaps Lūsis                  Tēvzeme
 7. Astrīda Pastare                Tēvzeme
 8. Inta Petrova                       Tēvzeme
 9.Staņislava Vērdiņa            Tēvzeme
 
1.1.2.Kandidātu sarakstu iesniedzējiem, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības vēlēšanu komisijas lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas dienas apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā,  iesniedzot iesniegumu CVK, Smilšu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

LĒMUMS

 Sējas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                 Viesturs Koškins

Ainavu dārgumi

Pašvaldību vēlēšanas 2017.gada 3.jūnijā!

2017.gada 3.jūnijā  Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas,   vēlētāji drīkstēs balsot tikai tajā pašvaldībā, kurā viņiem bija  deklarēta  dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai arī pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā  reģistrēts nekustamais īpašums vaimainīts vēlēšanu iecirknis pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas vēlētājam, kurš ir attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka laulātais, ja īpašums iegūts laulības laikā un zemesgrāmatā nav atzīmes, ka tā ir otra laulātā atsevišķa manta.
Vēlētāju uzskaitei tiks lietots Vēlētāju reģistrs, tas nozīmē, ka balsotājs ir iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētai dzīvesvietai.Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda Latvijas pilsoņa apliecinošs dokuments-Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (ID karte).Sējas novadā  ievēlamo deputātu skaits- 9.
Sējas novadā pašvaldību vēlēšanās darbosies 2 vēlēšanu iecirkņi:
iecirknis Nr.796 kultūras namā “Loja” , t.29518016; 27891868,
iecirknis Nr.797 Pabažu kultūras namā, t.29398412; 27818612.
Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti vēlētājiem 5 dienas pirms vēlēšanām- no 29.maija noteiktos darba laikos. Iecirkņos varēs iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem, ziņām par deputātu kandidātiem un vēlēšanu programmām. Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs izmantot iespēju nobalsot  3 dienas iepriekš noteiktos laikos.

Iecirkņu darba laiki:
pirmdien, 29.maijā no plkst.16.00-20.00;
otrdien, 30.maijā no plkst.9.00-13.00;
trešdien, 31.maijā plkst.17.00-20.00 ( iepriekšējā balsošana)
ceturtdien, 1.jūnijā plkst.9.00-12.00 ( iepriekšējā blasošana)
piektdien, 2.jūnijā plkst.10.00-16.00( iepriekšējā balsošana).
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā 2017.gada 3.jūnijā noteikts no plkst.7.00 līdz 22.00.

Tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties nobalsot iecirknī, tiks organizēta balsošana viņu atrašanās vietā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, iepriekš iesniedzot  rakstisku iesniegumu uz noteiktas veidlapas vai brīvā formā, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, iesniegumi tiks pieņemti līdz 3.jūnija plkst.12.00.
Informācija par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu un darba laiku, deputātu kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas pieejamas  Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.
Aicinām vēlētājus  aktīvi piedalīties pašvaldību vēlēšanās 3.jūnijā, kā arī izmantot iespēju nobalsot iepriekš!
 
Sējas novada vēlēšanu komisija

Sējas novada svētki 2017

Velo foto orientēšanās sacīkstes "Sējas novada ūdeņi 2017"  -  NOLIKUMS

Orientēšanās sacensību NOLIKUMS27.maijā pie Sējas Sporta centra, Sējas novada svētku ietvaros, notiks Sporta diena. Tiek gaidīti visi veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu cienītāji. Šogad Sporta dienā esam ieplānojuši šādus sacensību veidus: velo-foto orientēšanās pa novada teritoriju, tūrisma sacensību etaps skolas parkā, taku orientēšanās sacensības Sporta centra apkārtnē, volejbola spēles elementu konkurss un ģimeņu stafetes. Sējas novada stiprākos un stiprākās aicinām piedalīties spēka 3-cīņā (pildbumbas mešanā, spiešanā guļus un pietupienos ar svaru). Pavadīsim šo dienu visi kopā! Z/s “Urgas” priecēs skatītājus un dalībniekus ar auto tehnikas demonstrējumiem.
Pie Sējas novada sporta centra darbosies divu veidu piepūšamās atrakcijas.

Aicinām pieaugušos, bērnus un ģimenes 27.maijā piedalīties Sporta dienā!

 

Laiks pieteikties kompensācijām!

Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem.

Lasīt tālāk ...

Pašvaldību vēlēšanas 2017

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumāVēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

Vēlēšanu tiesības.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.
Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu sarakstu iesniegšana.
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 14. līdz 24.aprīlim. Kandidātu saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai, un jāsagatavo, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. 

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. 3.jūnija vēlēšanām katrs vēlētājs ir reģistrēts savā vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (š.g. 5.martā).
Sējas novadā vēlētājiem tiks atvērti 2 vēlēšanu iecirkņi:
Nr.796 kultūras namā “Loja” un
Nr.797 Pabažu kultūras namā.

No 22. līdz 24.martam  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sagatavoja un vēlētājiem uz deklarētās dzīvesvietas adresi izsūtīja vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām. Vēstulei ir tikai informatīva nozīme, tā nav balsošanas dokuments, un savu iecirkni vēlētāji var noskaidrot arī internetā vai pa tālruni 67049999.
Līdz 16.maijam vēlētāji var izmantot iespēju iecirkni mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni savā pašvaldībā vai pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums. Iecirkni var mainīt elektroniski vai klātienē Sējas novada domē pie domes sekretāres domes darba laikā.
 
Balsošanas kārtība.
Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā ir no plkst. 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš:
31.maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00
1.jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00
2.jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29.maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.
Balsošanas dokumenti
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās,  nepieciešama   pase vai personas apliecība.
 
Būsiet laipni gaidīti vēlēšanu iecirkņos, esiet aktīvi, par neskaidrībām droši jautājiet, noskaidrosim, atbildēsim!
 
Sējas novada vēlēšanu komisija.
t.29518016; 27891868

Par Eiropas Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām: Aicinām piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

APTAUJA

Sludinājums

Rīgas rajona lauku attīstības biedrība izsludina projektu iesniegšanas 2.kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

PILNS RRLAB Sludinājums


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Zināšanu atjaunošanas apmācības otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apmācības Siguldā no 17. februāra tiek pārceltas uz 1. martu. Programma nemainās.

Notiks apmācības otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai 1. martā Siguldā.

Lasīt tālāk ...

Stacionāro pakalpojumu līgumu parakstījušas jau 80 % slimnīcu

Nacionālais veselības dienests ir nosūtījis parakstīšanai ārstniecības iestādēm un ārstu praksēm visus plānotos līgumus par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 2017. gadā. Līgums nosūtīts arī visām slimnīcām. Šobrīd līgumu par stacionāro pakalpojumu sniegšanu ir parakstījušas jau 80 % slimnīcu.

Lasīt tālāk ...

Konkurss "Par sakoptu Sējas novadu - 2016"

Galerija šeit

Gripas slimniekiem apmaksā ģimenes ārsta mājas vizītes

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Par katru vizīti ģimenes ārsta prakse saņem maksājumu no valsts, savukārt pacientam par vizīti ir jāveic pacienta iemaksa 2,85 eiro apmērā.
 

Lasīt tālāk ...

No 1. decembra darbnespējas lapas izrakstīs tikai elektroniski

Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka no šī gada 1. decembra tiks pārtraukta darbnespējas lapu aprite papīra formātā un visas darbnespējas lapas tiks izrakstītas elektroniski valsts E-veselības sistēmā.

Lasīt tālāk ...

Mainīt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu varēs līdz 2017. gada 31. janvārim

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka tie nodokļu maksātāji, kuri ar 2017. gada 1. janvāri vēlas iegūt vai atgūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu vai atteikties no tā,to varēs izdarīt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam pieteikumu līdz 2017. gada 31. janvārim.

Lasīt tālāk ...

Darbu ir uzsācis Siguldas biznesa inkubators. Pieteikumus uzņemšanai varēs iesniegt no novembra beigām.

Ar 2016. gada 1. septembri darbu uzsākuši 15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori – arī Siguldā (Pils ielā 16, Siguldas pils kompleksā). Siguldas biznesa inkubatora pakalpojumi būs pieejami ne tikai Siguldas, bet arī Alojas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.

Lasīt tālāk ...

Insulta rokasgrāmata

Insults nešķiro cilvēkus pēc sociālā statusa, vecuma vai kādām citām pazīmēm. Tas pārsteidz nesagatavotus, radot apjukumu gan pašam insulta pacientam, gan viņa tuviniekiem. Lai palīdzētu cilvēkam iespējami veiksmīgāk un ātrāk atgriezties ikdienas dzīvē, četras pieredzējušas medicīnas darbinieces radījušas rokasgrāmatu “Ikdienas aktivitāšu apmācība insulta pacientiem”, kas ar TENAS atbalstu ikvienam pieejama bez maksas.

Lasīt tālāk ...

Ekonomikas ministrijas aptauja

Ekonomikas ministrija š.g. 20.oktobrī ir uzsākusi publiskās konsultācijas, lai apzinātu iedzīvotāju viedokli par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu teritorijās.

Aptauja ir anonīma un tās ietvaros iegūtā informācija tiks izmantota tālākām sarunām ar Veselības ministriju un slimnīcu pārstāvjiem par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu teritorijās un iespējamiem pakalpojumu sniegšanas uzlabojumiem. Sīkāka informācija pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā: https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/12085-ekonomikas-ministrija-aicina-paust-viedokli-par-apbedisanas-pakalpojumu-sniedzeju-darbibu

Aptauja pieejama: http://ej.uz/ApbeditajuDarbiba2016.
 

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, izstrādāts video par pareizu stikla atkritumu šķirošanu

Atkritumu apsaimniekotāji bieži saskaras ar iedzīvotāju pārmetumiem par nepietiekamu stikla dalītas vākšanas infrastruktūras pieejamību. Taču būtisks arguments sekmīgai dalītās vākšanas konteineru uzstādīšanai stikla iepakojumam ir iedzīvotāju pareiza atkritumu šķirošanas kultūra, lai konteinerā stiklam nonāktu tikai pārstrādei piemērotas otrreizējās izejvielas. Lai precīzi izskaidrotu, ko drīkst un ko nedrīkst izmest konteinerā stiklam, “Zaļā josta” izstrādāja informatīvu video “Kā pareizi šķirot atkritumus? Stikls.”

Lasīt tālāk ...

Infografika par Spānijas kailgliemeža apkarošanas metodēm

Latvijā un citās Eiropas valstīs pēdējā laikā uztraukumu rada invazīvo sugu skaita pieaugusms. Mūsdienās tās tiek uzskatītas par vienu no būtiskākajiem apdraudējumiem bioloģiskajai daudzveidībai un pat rada ekonomiskus zaudējumus. Invazīvo sugu izplatību veicina vietējiem apstākļiem neraksturīgu sugu introdukcija, tirdzniecības sakaru un transporta ceļu attīstība pēdējo divu gadsimtu laikā, iespējams arī klimata pārmaiņas.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Aktualitātes