Filtrs
 • Par Sējas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI (PROJEKTS)


   „Par Sējas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

   

   Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
   jautājumu risināšanā" 14.panta pirmo daļu,
  24.panta pirmo daļu, 15.pantu, likuma "Par sociālajiem
  dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
   5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu,
  10.panta otro daļu


  I.Vispārīgie jautājumi
   
  1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Sējas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzību), kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistros un izslēdzamas no tiem, kā arī palīdzības sniegšanas kārtību.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Sējas novadā

  Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr._/2014 (PROJEKTS)

  Sējas novadā, 2014.gada ___.__________ (prot.Nr.)
   

   
  Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Sējas novadā

   

  Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
  likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

  I. Vispārīgie jautājumi
  1.             Šie saistošie noteikumi nosaka:
  1.1.        sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritumus, apsaimniekošanu Sējas novada pašvaldības teritorijā;
  1.2.       teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;
  1.3.       prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;
  1.4.       atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;
  1.5.       atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

  Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

 • Sējas novada domes amatpersonu atalgojums 2014.gada jūlijā

Aktīvā pozīcija: