Apstiprināts Sējas novada pašvaldības budžets 2013.gadam

Sējas novada Domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš

"Ir noslēdzies 2012.gads, un iespējams novērtēt pašvaldības budžeta finanšu rādītājus. Jāatzīst, ka 2012.gads šajā ziņā pašvaldībai bijis veiksmīgs -  budžeta ieņēmuma sadaļa izpildīta par 104,43% vai, ja runājam skaitļu valodā, tad tie ir 1 391 271 lats. Izdevumus esam izpildījuši par 92,31% jeb 1 360 757 latiem.

Aiz šiem skaitļiem, protams, ir visa mūsu novada sabiedrības dzīve un jāteic, ka lielākā daļa no 2012.gadā iecerētā un plānotā ir realizēti. Nebūt viss nav veikts ideāli, bijušas aizķeršanās, bijuši darbi, kurus plānots bija paveikt pērn, tomēr nobeigums dažādu objektīvu iemeslu dēļ notiks tikai šajā gadā. Paveikto esam nodevuši sabiedrības vērtējumam, par padarītajiem darbiem esam stāstījuši gan iedzīvotājiem klātienē, gan informējuši „Sējas Novada Ziņu” lappusēs. Tādēļ šoreiz vairāk par 2013.gadā veicamajiem darbiem un to projektu realizāciju, ko mēs esam iecerējuši uzsākt un tiem, kas jau iegājuši finiša taisnē.

Laiks atklāj mūsu vājās un stiprās vietas saimniekošanā. Kā jau visur, arī pie mums, Sējas novadā, viens no smagākajiem jautājumiem ir ēku siltināšana un apkures resursu taupīšana. Ēku siltināšana ir ļoti nepieciešama, tā ļauj būt saudzīgākiem pret apkārtējo vidi, mazāk patērējot neatjaunojamos dabas resursus. Mēs nevaram cerēt uz to, ka reiz būs tādi ideāli apstākļi, kad enerģijas avoti kļūs lētāki vai vispār nemaksās neko. Tie diemžēl ik gadus kļūst arvien dārgāki – salīdzināšanai kā vienu no piemēriem gribu minēt Sējas novadā visplašāk apkurei izmantojamo dabasgāzi, kas 2012.gada decembrī salīdzinājumā ar 2011.gadu bija kļuvusi par 22,9% dārgāka. Šis fakts nenovēršami sadārdzina siltuma ražošanas izmaksas. Kādas būs patiesās apkures izmaksas šoziem, tas noskaidrosies vien aprīlī pēc pārrēķina veikšanas, jo pašvaldībai apkures tarifs tika noteikts rudenī visai apkures sezonai, bet gāzes cenai ir tendence paaugstināties.

Samilzusi tēma ir arī iedzīvotāju komunālo maksājumu parādi. Uz šī gada 1.janvāri iedzīvotāju parāds (pamatsumma kopā ar soda procentiem) pašvaldībai par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) jau pārsniedz 135 tūkstošus latu. Ir jāsaprot, ka viss maksā tik, cik maksā, ka ikvienam ir tiesības pakalpojumus saņemt, bet ir arī pienākums par tiem samaksāt.  Aicinu iedzīvotājus neiekavēt maksājumus un regulāri norēķināties par saņemto siltumu un pārējiem komunālajiem pakalpojumiem.

Ko tad esam iecerējuši paveikt šajā gadā? Viens no liela apjoma darbiem būs pašvaldības ēkas “Jēņos” siltināšana, kas tiks veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tā kā šeit ir izvietojusies ne tikai novada Dome, bet arī iedzīvotājiem tik nepieciešamā medicīniskās aprūpes iestāde un aptieka, bet ēkas daļa, kurā tās atrodas, ziemas periodā ir patiesi auksta, tad viena no šī gada prioritātēm būs šīs ēkas siltināšana. Domājot par ārstniecības iestādes un pašvaldības institūciju pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, plānots ēkā ierīkot arī liftu. Vienlaicīgi ar iegūto energoefektivitāti ēka iegūs arī patīkamāku veidolu, uz ko arī iedzīvotāji ne vienu reizi vien ir norādījuši pašvaldībai.

Saistībā ar Lojas ūdenssaimniecības projektu, kura nobeigums būs pavasarī, arī pašvaldība pievienosies būvdarbu veicējiem, lai kopīgiem spēkiem veiktu Lojas ciema labiekārtošanas darbus, kas pēc apjomīgā ūdenssaimniecības projekta realizācijas ir absolūti nepieciešams. Plānots veikt virkni uzlabojumus vides sakopšanā, lai ikviens ciema iedzīvotājs varētu lepoties ar savu dzimto vietu, bet novada viesim būtu patīkami šeit uzturēties un vēlme atgriezties.

Otra lielākā iecere ir darbmācības kabineta izveide Sējas pamatskolā – plānots veikt vecās skolas kūts rekonstrukciju, projekta realizācijai piesaistot projekta līdzekļus, bet pašvaldība projektā piedalītos kā līdzfinansētāja. Par projekta līdzekļiem jau pavasarī – aprīlī, maijā, tiks veikta arī bērnu rotaļu laukuma uzstādīšana Lojas ciemā, teritorijā starp daudzdzīvokļu mājām.

Šogad plānots sakārtot arī ceļu uz Stēderes kapiem un parūpēties par elektroenerģijas pievada pievilkšanu šo kapu kapličai. Savukārt Sējas novada atpazīstamības veicināšanai un tūrisma nozares attīstībai iecerēts izveidot Tūrisma informācijas centru. Plānots veikt arī apjoma ziņā mazākus remontdarbus - par pašvaldības līdzekļiem koplietošanas telpu remontu PII “Bitīte” un Mūzikas un mākslas skolā, bet, piesaistot projektu finansējumu, zem skatuves esošās telpas rekonstrukciju Lojas kultūras namā.

Pamatojoties uz to, ka valsts no šī gada 1.janvāra piešķīra bezmaksas ēdināšanu 2.klases skolēniem, tad Dome atbalstīja ar 1.februāri nodrošināt ar bezmaksas ēdināšanu Sējas novadā deklarētos bērnus 5-6 gadu vecumā, kuriem ir obligātā apmācība pirmsskolas izglītības iestādēs. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad turpināsim pilnveidot novada izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi.

Visi iepriekš nosauktie ir būtiskākie pašvaldības veicamie darbi 2013.gadā, piesaistot dažādu projektu finansējumu un ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus.

Nobeigumā vēlos pateikt, ka pašvaldība ik gadu cenšas ieguldīt līdzekļus savu īpašumu uzturēšanā un sakārtošanā, izņemot tos, kuru juridiskais statuss līdz šim nav nokārtots – nav nonākuši pašvaldības īpašumā. Tā iemesla pēc nopietni ieguldījumi tajos netiek veikti. Tādēļ aicinu iedzīvotājus, kuriem mājokļi nav viņu īpašumā, bet tos tikai īrē, būt tomēr aktīvākiem un atbildīgākiem un savu iespēju robežās parūpēties par šo ēku uzturēšanu un sakārtošanu."

 

Aktīvā pozīcija: Dome Dokumenti Finanses Apstiprināts Sējas novada pašvaldības budžets 2013.gadam