Domes priekšsēdētāja ziņojums pie saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2013

Par Sējas novada budžetu 2013. gadam

Novada pašvaldības budžets ir izstrādāts saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” . Sējas novada budžeta ieņēmumi 2013.gadā tiek plānoti par 1.7% mazāki kā iepriekšējā gadā. Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējumiem ieņēmumiem.
Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts budžeta transferti, pašvaldību budžeta transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi novada pašvaldības budžetā ir nozīmīgākais nodokļu ieņēmumu veids, to īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir 87.2%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2012.gadā, kas tiek garantēta no valsts puses par 98% bija Ls 793 075, izpilde – Ls 863 907, kas ir par Ls 70 832 vai 9.2% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2013.g. – Ls 854 992.
Nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar likumu administrē pašvaldība. Plānotais ieņēmumu apjoms ir Ls 125 500, t.i., par Ls 9 905 mazāks nekā 2012.gadā. Novada pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumos nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars ir 12.8%.
Nenodokļu ieņēmumi novada pašvaldības budžetā plānoti Ls 8 600 apmērā.
Valsts budžeta transferti ir ieņēmumi no valsts budžeta. 2013. gadā prognozētais ieņēmumu apjoms novada pašvaldības budžetā ir Ls 228 418, t.sk. Ls 171 145 - valsts budžeta dotācija, Ls 56 391 – Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finansējuma daļa projektu realizācijai Sējas novadā.
Pašvaldību budžetu transferti ir maksājumi, ko novada pašvaldība saņem no citām pašvaldībām. Šie ieņēmumi prognozēti Ls 30 000 apmērā un tos veido pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem.
Budžeta iestāžu ieņēmumu prognoze ir Ls 119 500. Lielāko šo ieņēmumu daļu – Ls 79 000 - veido maksājumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem pašvaldības sniegtie pakalpojumi.
Sējas novada pamatbudžeta izdevumu plāns izstrādāts atbilstoši izdevumu funkcionālajām kategorijām un atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai. Budžeta izdevumi tiek plānoti lielāki, jo GMI pabalstu apmaksā, eiro ieviešanas izmaksas pašvaldībai jāsedz no sava budžeta. Budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītībai – Ls 660 707, vai 39.3%.  Otrā lielākā izdevumu daļa plānota ir pašvaldības vides un teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai – Ls 456 265 vai 27.2%. Trešā lielākā izdevumu daļa plānota brīvais laiks, kultūra, sports – Ls 222 265 vai 13.2%. tad seko izdevumi vispārējiem valdības dienestiem – Ls 149 171 vai 8.9%. Sociālajai aizsardzībai izdevumi plānoti Ls 89 175 apmērā vai 5.3% kopējo izdevumu apjoma. Aizdevuma apmaksai plānoti Ls 63 480 vai 3.8%. No 2013.gada valsts piešķīrusi dotācijas 2.klases skolēnu ēdināšanai, samazinot pašvaldības izdevumus. Pašvaldība nolēmusi piešķirt brīvu ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādes piecgadīgajiem un sešgadīgajiem audzēkņiem no 2013.gada februāra.
Speciālo budžetu veido autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi, dabas resursu nodoklis, kā arī citi ieņēmumi. Izdevumi plānoti atbilstoši izstrādātajām ceļa fonda izmantošanas un dabas resursu nodokļa izmantošanas programmām.
Ziedojumi un dāvinājumi tiks novirzīti atbilstoši norādītajam mērķim.
Šā gada budžeta plāns veidots, ievērojot piesardzības principu un rēķinoties ar iespējamajiem riskiem prognozēto ieņēmumu izpildē.

22.01.2013.

Domes priekšsēdētājs:                                                                     G.Liepiņš
Aktīvā pozīcija: Dome Dokumenti Finanses Domes priekšsēdētāja ziņojums pie saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2013