SĒJAS NOVADA „C” klases uzturēšanas autoceļu saraksts

 
Nr
 
 
 
Autoceļa nosaukums
Adrese (km) Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri  
Īpašas piezīmes
 
no līdz Autoceļa seguma veids tiltu    
asfaltbetons
“210”
šķembas,grants
“220”
grunts
“230”
skaits garums
(m)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1. 80-92-C2-G1 PABAŽI-VIŠAS 0,0
 
1,2
1,2
 
2,95
        1,2    
 
1,75
      kad.nr.80-92-002-0632
kop.plat.0,1422 ha
kad.nr.80-92-002-0522
kop.plat.2,5771 ha
 
2. 80-92-C3-G1 KALĒJKROGS- JAUNĶĪŠI 0,0 3,43                            3,43       kad.nr.80-92-004-0381 kop.plat.4.1 ha.  
3. 80-92-C4-G1 STRAUTIŅI-RUĶI-KALNMIEĻĒNI 0,0              0,1
4,4
0,1
4,4              6,35
0,1
 
 
 
4,3
1,95
      kad.nr.80-92-004-0382 kop.plat. 4,7528
kad.nr.80-92-002-0523
kop.plat.2,0ha
 
4.  
80-92-C5-G1 DAMBĪŠI-DAMBĪŠI (LOKS)
 
 
 
 
 
 
0,0
 
2,9
 
3,79
3,84
4,04
2,9
 
3,79
 
3,84
4,04
4,4
 
 
 
 
 
 
 
2,85
 
0,94
 
0,05
0,2
0,36
      kad.nr.80-92-004-0383
kop.plat.3,7492 ha
kad.nr.80-92-004-0450
kop.plat.0,9 ha
kad.nr.80-92-004-0027 
kad.nr.80-92-004-0330
kad.nr.80-92-004-0027.
 
5. 80-92-C6-G1 LOJA-KRIMULDAS PAG. 0,0 3,1   3,1   2 28 m. kad.nr.80-92-006-0312
kop.plat. 3,7641ha
 
6. 80-92-C7-G1 JAUNKRIMULDA-BALTMĀRTIŅI 0,0
 
0,43
 
0,94
0,43
 
0,94
 
2,34
 
 
 
0,43
 
0,51
 
1,4
 
 
 
 
     
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
20 m.
kad.nr.80-92-007-0406 kop.plat.0,5 ha.
kad.nr.80-92-006-0375 kop.plat.0,4 ha
kad.nr.80-92-006-0313 kop.plat.1,7 ha
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
7. 80-92-C8-G1 MURJĀŅU VEIK.-JAUNKRIMULDA 0,0 1,71 1,71         kad.nr.80-92-007-0407 kop.plat.1,8 ha  
8. 80-92-C9-G1 VALMIERAS ŠOS-LOJAS UPE 0,0 0,2   0,2       kad.nr.80-92-007-0408 kop.plat. 0,5905ha  
9. 80-92-C10-G1 BIRZES-SĒJAS SKOLA-KATLĀPI 0,0
0,8
2,1
 
2,25
 
2,65
0,8
2,1
2,25
 
2,65
 
3,55
0,8
 
 
 
 
 
 
 
1,3
0,15
 
0,4
 
0,9
   
1
 
14 m
kad.nr.80-92-006-0314
kop.plat.2,5 ha
kad.nr.80-92-006-0005
kad.nr.80-92-006-0407
kop.plat.4,3 ha
kad.nr.80-92-006-0374 kop.plat.1,1870 ha
 
10. 80-92-C11-G1 BIRZES-SKRAĻĻI 0,0
 
2,8
2,86
 
3,73
 
 
 
2,86
 
0,87
      kad.nr.80-92-006-0315 kop.plat.4,1483 ha
kad.nr.80-92-005-0064 kop.plat.0,7757
 
11. 80-92-C12-G1 MURJĀŅI-BELTES 0,0
 
 
 
4,20
 
4.20
 
 
 
10,22
 
 
 
 
 
4,20
 
 
 
6,02
      kad.nr.80-92-007-0409 kop.plat.3,5
kad.nr.80-92-005-331 kop.plat.0,6 ha
kad nr.80-92-005-0085 kop.plat.6,5531 ha
 
12. 80-92-C17-G2 KALNAMIEĻĒNI-PABAŽI 0,0
 
4,2 4.2
 
        kad.nr.80-92-002-0526 kop.plat.5,0  
13. 80-92-C32-G2 LOJA-PLAUKAS-SAULGOŽI 0,0
 
1,6
 
2,9
 
3,55
 
1,6
 
2,9
 
3,55
 
4,0
1,6
 
 
 
1,3
 
0,65
 
0,45
      kad.nr.80-92-006-0317 kop.plat.2,7291 ha
kad.nr.80-92-005-0066 kop.plat.1,732 ha
kad.nr.80-92-006-0376 kop.plat.0,5 ha
kad.nr.80-92-005-0084 kop.plat.0,4 ha
 
14. 80-92-C34-G2 PĒTERUPE-PABAŽI 0,0 1,1 1,1     1 24 m kad.nr.80-92-002-0528 kop.plat.1,2493 ha
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
15. 80-92-C41-G3 VIDRIŽU ŠOS.-BRANKŠAS-BĪRIŅU ŠOS. 0,0 1,31   1,31   1 6m kad.nr.80-92-001-0729 kop.plat.2,0991 ha  
 
16. 80-92-I24     PRIEŽU IELA 0,0 0,219   0,219       kad.nr.80-92-007-0396 kop.plat.0,1008 ha  
17. 80-92-I25     MAKŠĶERNIEKU IELA 0,0 0,4   0,4       kad.nr.80-92-007-0397 kop.plat.0,4690 ha  
18. 80-92-I26     LIEPU IELA 0.0 0.1   0,1       kad.nr.80-92-007-0400 kop.plat.0,0652 ha  
19. 80-92-I27    OZOLU IELA 0,0 0,15   0,15       kad.nr.80-92-007-0403 kop.plat.0,1691 ha  
20. 80-92-I28     MEŽROŽU IELA 0,0 0,2   0,2       kad.nr.80-92-007-0404 kop.plat.0,1 ha  
21. 80-92-I89     E.DĀRZIŅA IELA 0,0 0,1 0,1         kad.nr.80-92-007-0401 kop.plat.0,1 ha  
22. 80-92-I93      GRAVAS IELA 0,0 0,1   0.1       kad.nr.80-92-007-0405 kop.plat.0,1 ha  
23. 80-92 – C 106 KULTŪRAS NAMS LOJA- KALNLAPIŅAS 0,0
 
 
0,4
0,74
0,4
 
 
0,74
1,04
0,4
 
 
0,34
 
 
 
 
0,3
      kad.nr.80-92-006-0387
kop.plat.0,33 ha kad.nr.80-92-006-0309
kop.plat.0,6 ha
kad.nr.80-92-006-0310
kop.plat.0,43 ha
 
25. 80-92-C92     JĀŅCIEMA CEĻŠ 0,0
0,34
0,34
0,54
  0,34
0,2
 
 
    kad.nr.80-92-006-0311 kop.plat.0,28 ha  
26. 80-92-I88     MAIJA IELA 0,0
 
0,8 0,8         kad.nr.80-92-002-0520 kop.plat.0,9 ha  
27. 80-92-I95      GAUJAS IELA 0,0 0,112   0,112       kad.nr.80-92-007-0398 kop.plat.0,0999 ha  
28. 80-92-I91      KRASTA IELA 0,0
0,2
0,2
0,4
0,2
 
 
0,2
      kad.nr.80-92-002-0623 kop.plat.0,3769 ha  
29. 80-92-I96      PASTA IELA         0,0 0,12   0,12       kad.nr.80-92-007-0402 kop.plat.0,1 ha
 
 
 
30. 80-92-I97      LAZDU IELA 0,0 0,4   0,4       kad.nr.80-92-007-0399 kop.plat.0,3 ha  
  KOPĀ   57,271 12,55 44,721          

Sējas novada domes Iepirkumu komisijas nolikums

Šis dokuments PDF formātā ŠEIT

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS SĒJAS NOVADĀ


2013.gada 19.martā Nr.4   3.§
Attīstības, tautsaimniecības un lauksaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes protokola
apstiprināšana.

4.4. Par nomas zemēm .

1. Sējas novada dome, izskatot un izanalizējot visus ar lietu saistītos apstākļus, un, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām”, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Liepiņš, I.Ozolniece, M.Iekļava, M.Iekļavs, J.Ozoliņš, I.Petrova, A.Pastare, R.Celma, S.Vērdiņa, A.Ozoliņa), pret – nav, atturas – nav, Sējas novada dome nolemj:
1.1. Izslēgt no pašvaldības zemju nomas zemesgabalu: „Baltmārtiņi-P” (8092-006-0358) 4,99 ha
 

Izraksts pdf formātā

Sējas novada civilās aizsardzības plāns

Apstiprināts Sējas novada domes 2013.gada 19.februāra sēdē .

Sējas novada civilās aizsardzības (CA) pasākumu plāns izstrādāts atbilstoši 26.10.2006. Civilās aizsardzības likuma 26.06.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilas aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”.

Cilvēka darbības nepareiza pārvaldība, piemēram, apdzīvoto vietu un ekonomikas līdzekļu aizvien plašāka izvietošanas regulāri applūstošās teritorijās, erozija un zemes dabīgo ūdens aiztures spēju samazināšana, izcērtot mežus, sausumi un globālā sasilšana palielina nekontrolējamu dabas procesu varbūtību un to negatīvās sekas.

CA pasākumu plāna mērķis ir noteikt CA sistēmu katastrofu pārvaldīšanā, nosakot tās darbības organizatorisku kārtību cilvēku, īpašuma un vides aizsardzībai katastrofu gadījumos un pastāvot katastrofu draudiem.

Plāna uzdevumi noteikt sadarbības kārtību valsts iestādēm, pašvaldībām, komersantiem un iedzīvotājiem katastrofu pārvaldīšanas īstenošanā.

Sējas novada civilās aizsardzības (CA) pasākumu plāns

Sējas novada civilās aizsardzības komisijas sastāva izmaiņu apstiprināšanas un Civilās
aizsardzības plāna apstiprināšanas lēmums

Sējas novada domes sēžu protokoli


Sējas novada Domes sēdes protokols Nr1 2018. gada 23.janvārī


Sējas novada Domes sēdes protokols Nr9 2017. gada 19.decembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr8 2017. gada 21.novembrī

Sējas novada Domes ārkārtas sēdes protokols Nr7 2017. gada 24.oktobrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr6 2017. gada 17.oktobrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr5 2017. gada 19.septembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr4 2017. gada 29.augusts

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr3 2017. gada 18.jūlijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr2 2017. gada 27.jūnijā

Sējas novada Domes jaunā sasaukuma pirmās sēdes protokols 2017. gada 15.jūnijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr5 2017. gada 23.maijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr4 2017. gada 18.aprīlī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr3 2017. gada 21.martā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr2 2017. gada 21.februārī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr1 2017. gada 24.janvārī


Sējas novada Domes sēdes protokols Nr12 2016. gada 20.decembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr11 2016. gada 22.novembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr10 2016. gada 18.oktobrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr9 2016. gada 20.septembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr8 2016. gada 23.augustā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr7 2016. gada 19.jūlijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr6 2016. gada 20.jūnijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr5 2016. gada 24.maijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr4 2016. gada 19.aprīlī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr3 2016. gada 22.martā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr2 2016. gada 16. februārī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr1 2016. gada 19.janvārī


Sējas novada Domes sēdes protokols Nr12 2015. gada 22.decembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr11 2015.gada 24.novembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr10 2015.gada 20.oktobrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr9 2015.gada 22.septembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr8 2015.gada 25.augustā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr7 2015.gada 21.jūlijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr6 2015.gada 16.jūnijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr5 2015.gada 19.maijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr4 2015.gada 21.aprīlī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr3 2015.gada 17.martā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr2 2015.gada 24.februārī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr1 2015.gada 27.janvārī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr11 2014.gada 16.decembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr11 2014.gada 25.novembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr10 2014.gada 21.oktobrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr9 2014.gada 23.septembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr8 2014.gada 26.augustā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr7 2014.gada 22.jūlijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr6 2014.gada 17.jūnijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr5 2014.gada 20.maijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr4 2014.gada 22.aprīlī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr3 2014.gada 18.martā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr2 2014.gada 18.februārī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr1 2014.gada 21.janvārī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr8 2013.gada 17.decembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr7 2013.gada 19.novembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr6 2013.gada 22.oktobrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr5 2013.gada 17.septembrī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr4 2013.gada 27.augustā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr3 2013.gada 23.jūlijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr2 2013. gada 28.jūnijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr1 2013.gada 17.jūnijā

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr7 2013.gada maijā

Sējas novada Domes ārkārtas sēdes protokols Nr6 2013.gada 29.aprīlī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr5 2013.gada 23.aprīlī

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr4 2013.gada 19.martā

Sējas novada Domes ārkārtas sēdes protokols Nr3 2013.gada 28.februārī 

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr2 2013.gada 19.februārī 

Sējas novada Domes sēdes protokols Nr1 2013.gada 22.janvārī

Apstiprināta Sējas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2037

Saskaņā ar 2012. gada 18. septembra Sējas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 5.§), pašvaldība apstiprinājusi Sējas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts Sējas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiski.

Apskatīt dokumentu

Budžets 2018

Budžets 2018

Apstiprināts Sējas novada pašvaldības budžets 2013.gadam

Sējas novada Domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš

"Ir noslēdzies 2012.gads, un iespējams novērtēt pašvaldības budžeta finanšu rādītājus. Jāatzīst, ka 2012.gads šajā ziņā pašvaldībai bijis veiksmīgs -  budžeta ieņēmuma sadaļa izpildīta par 104,43% vai, ja runājam skaitļu valodā, tad tie ir 1 391 271 lats. Izdevumus esam izpildījuši par 92,31% jeb 1 360 757 latiem.

Lasīt tālāk ...

Domes priekšsēdētāja ziņojums pie saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2013

Par Sējas novada budžetu 2013. gadam

Novada pašvaldības budžets ir izstrādāts saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” . Sējas novada budžeta ieņēmumi 2013.gadā tiek plānoti par 1.7% mazāki kā iepriekšējā gadā. Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējumiem ieņēmumiem.
Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts budžeta transferti, pašvaldību budžeta transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Lasīt tālāk ...

Sējas novada domes amatpersonu atalgojums

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par Sējas novada pašvaldības darbinieku atalgojumu šādā apjomā: 
 darbinieka vārds, uzvārds, mēneša laikā kā darbiniekam izmaksātā neto summa.

Informācija par Sējas novada pašvaldības darbinieku atalgojumiem:  

2018. gada janvāris

2017. gada oktobris - decembris

2017. gada februāris - septembris

2017. gada janvāris - februāris

2016. gada jūnijs - 2017. gada janvāris

2016.gada janvāris - augusts

2015. gada oktobris - 2016. gada janvāris                                     

2015. gada jūnijs - septembris

2014. gada decembris - 2015. gada jūnijs

2014. gada novembris

2014. gada oktobris

2014. gada septembris

2014. gada augusts

2014. gada jūlijs

Sējas novada pašvaldības budžets 2013.gadam

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2013  - „Par Sējas novada budžetu 2013. gadam” - Apstiprināti Sējas novada domes sēdē 2013.gada 22.janvārī
          Pielikums Nr.1

          Pielikums Nr.2

          Pielikums Nr.3

          Pielikums Nr.4

          Pielikums Nr.5

Saistošie noteikumi

   2015.gada 22.decembra Sējas novada domes sēdē, protokols Nr. 12, 2.§, p. 2.7./1.7.apstiprināti
  Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2015
 
,,Par Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
                                                                  Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
45.panta piekto daļu
 
 
1. Saistošie noteikumi nosaka Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir informatīvais izdevums „Sējas novada ziņas” un Sējas novada domes mājas lapa internetā www.seja.lv.
 

Saistošie noteikumi

Nr

Apstiprināšanas datums

Piezīmes

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas
novadā”
1/2018 23.01.2018  
Grozījumi Sējas novada domes 2012. gada 18. decembra saistošajos noteikumos „Par sociāliem pabalstiem” - - Saistošo noteikumu grozījumu projekts, tiek gatavots apstiprināšanai 2018. gada janvārī.
"Par Sējas novada budžetu 2017. gadam" 1/2017 24.01.2016 Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
Pielikums Nr 5
8/2016 18.12.2016 Publicēts 21.12.2016
"Par sociālajiem pabalstiem" 7/2016 18.12.2016 Publicēts 21.12.2016
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā” 9/2016 20.12.2016 Publicēts 21.12.2016
'"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā" 6/2016 18.10.2016 Publicēts 19.10.2016
 SĒJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS   19.01.2016  
Grozījumi Sējas novada domes 2009.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.13/2009 „Sējas novada pašvaldības nolikums” 3/2016 19.01.2016  
Grozijumi Sējas novada domes 2012. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.7/2012 "Par sociāliem pabalstiem" 2/2016 19.01.2016 Sēdes protokola izraksts
"Par Sējas novada budžetu 2016. gadam" 1/2016 19.01.2016 Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
Pielikums Nr 5
Pielikums Nr 6
Pielikums Nr 7
Pielikums Nr 8
Lēmums
Domes priekšsēdētāja ziņojums
"Sējas novada pašvaldības nolikums" 13/2009 18.08.2009 zaudējis spēku 19.01.2016
„Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumiem Sējas novadā” 5/2015 24.11.2015  
2015. gada budžeta grozījumi 8/2015
4/2015
22.12.2015  
2015. gada budžeta grozījumi 1/2015 21.07.2015 Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
"Par Sējas novada budžetu 2015. gadam"
 
1/2015 20.01.2015 Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
Pielikums Nr 5
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā” 7/2014 16.12.2014 Noteikumi
"Par grozījumiem Sējas novada budžeta 17.09.2014" 6/2014 10.12.2014 Lēmums
Pielikums Nr 1
Pielikums Nr 2
Pielikums Nr 3
Pielikums Nr 4
Pielikums Nr 5
„Par Sējas novada budžetu 2014. gadam” 5/2014 17.09.2014 Lēmums
„SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI SĒJAS NOVADĀ" 4/2014 26.08.2014 Lēmums
„ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI SĒJAS NOVADĀ” 3/2014 26.08.2014 Lēmums
Noteikumi
„PUBLISKO UN PAŠVALDĪBAS ŪDENSTILPJU, TO SALU UN PIEKRASTES ZONAS UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI SĒJAS NOVADĀ” 2/2014 26.08.2014 Lēmums
„Par Sējas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1/2014 26.08.2014 Lēmums
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par sociāliem pabalstiem Sējas novadā” 10/2013 17.12.2013 Grozījumi Sējas novada domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par sociālajiem pabalstiem Sējas novadā”
"Par koku ciršanu ārpus meža Sējas novada administratīvajā teritorijā" 4/2013 23.04.2013 Iesniegums koku ciršanai ārpus meža
Atļauja koku ciršanai ārpus meža
Koeficienti zaudējumu atlidzības aprēķināšanai par koku ārpus meža
Koki, kuru nociršanai ārpus meža nepieciešama pašvaldības atļauja
Paskaidrojuma raksts
Sējas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa 2/2013 19.02.2013  
„Par Sējas novada budžetu 2013. gadam” 1/2013 22.01.2013 Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā” 8/2012 18.12.2012  
„Par sociālajiem pabalstiem Sējas novadā” 7/2012 18.12.2012  
Par grozījumiem Sējas novada budžeta 20.11.2012 SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS  Nr. 5/2012 „Par Sējas novada budžetu 2012. gadam” 6/2012 18.12.2012 Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Sējas novadā" 2/2012 09.01.2012  
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Sējas novadā” 5/2011 17.05.2011  
„Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Sējas novada teritorijā” 6/2011 17.05.2011  
       
Sējas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.2/2010 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Sējas novadā” 2/2010 19.01.2010  
Aktīvā pozīcija: Dome Dokumenti Sēžu protokoli Dome Dokumenti