SĒJAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA PIEŅEMŠANAS LAIKI

Sējas  novada Sociālais dienests – pašvaldības iestāde, kas nodrošina un administrē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  sniegšanu Sējas novada iedzīvotājiem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
 
Sociālos pakalpojumus (sociālā darba pakalpojumus, sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un sociālo palīdzību) var saņemt – ģimenes, personas kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību ne no viena cita.

Vārds, uzvārds Apmeklētāju pieņemšanas laiki
Lolita Landsberga
Sējas novada sociālā dienesta vadītāja
tel. 67977757, 27891869
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Pirmdiena plkst. 9.00 – 18.00
Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00 – 13.00;
Ceturtdiena plkst. 9.00 – 12.00
Katra mēneša 2. un 4. ceturtdiena plkst. 14.00-17.00
Sējas novada sociālais dienests „Jēņi”, Sējas novads
 
 
 
Sējas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktā „Ezeriņi”, Pabaži
Margarita Kalniņa
sociālais darbinieks
tel. 67977757, 25668845
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Otrdiena plkst. 9.00-12.00; 13.00-17.00
Trešdiena plkst. 9.00-12.00
Ceturtdiena plkst 13.00-18.00


Pirmdiena plkst 13.00-17.00
Piektdiena plkst. 8.00-12.00; 13.00-16.00
 

Sējas novada sociālais dienests „Jēņi”, Sējas novads
 Sējas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktā „Ezeriņi”, Pabaži
 

 
Inta Petrova
sociālās palīdzības organizatore
tel. 67957634, 27891865
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Pirmdiena plkst. 8.00 – 17.00
Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00 – 13.00;
Ceturtdiena plkst. 8.00 – 17.00;
Pusdienas pārtraukums plkst. 12.00 – 13.00
 
 
Sējas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktā „Ezeriņi”, Pabaži

Lūdzam informēt Sējas novada sociālo dienestu par veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti, kā arī par ģimenēm, kurās ir novārtā pamesti bērni, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Tel. 67977757, 27891865, 25668845

INFORMĀCIJA PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU UN SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM SĒJAS NOVADĀ

Pašvaldībai, kuras teritorijā persona deklarējusi savu pamatdzīvesvietu ir pienākums nodrošināt iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Sējas novada sociālajā dienestā iesniedzot iesniegumu un aizpildot iztikas līdzekļa deklarāciju Jūs varat saņemt:
1.      Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
2.      Dzīvokļa pabalstu;
3.      Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai.
           Ja ir apmierināts pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta  ceturtā, piektā, sestā un septītā punktiem, kas nosaka, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,  neizvērtējot ģimenes ienākumus piešķir:

 • bērna dzimšanas pabalstu;
 • apbedīšanas pabalstu;
 • brīvpusdienas skolā;
 • tiek sveikti Sējas novada pašvaldības iedzīvotāji 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100…… gadu  jubilejās.

      Sējas novada sociālajā dienestā bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas tiek piešķirts:
1.      Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Pabalstu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei piešķir saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”:
ü  vienreizēju pabalstu pastāvīgās dzīves uzsākšanai 130.00 euro;
ü  vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250.00 euro. Pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā;
ü  ja pilngadību sasniegušais bērns pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis, pašvaldība viņam izmaksā pabalstu ikmēnešaizdevumiem, kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.
2.      Pabalsts ārkārtas situācijā(materiāla palīdzība jebkuram pašvaldībā dzīvojošam cilvēkam vai ģimenei, ja notikusi stihiska nelaime  (ugunsgrēks, plūdi ...).
3.    Nodrošina ceļa izdevumu segšanu uz medicīnas iestādi 1. un 2. grupas invalīdiem ar pārvietošanās problēmām, vecam cilvēkam ar pārvietošanās grūtībām, ja objektīvu iemeslu dēļ nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu un nav likumīgo apgādnieku, kas uzņemtos segt šos izdevumus, ja ārsts ir izsniedzis atzinumu par nepieciešamību klientu transportēt, vai tiek iesniegts ceļa izdevumus apliecinošs dokuments – rēķins no ārstniecības iestādes.
 
           Lai saņemtu pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstu, pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai Sējas novada sociālajā dienestā personai ( ģimenei) jāiesniedz iesniegums un Iztikas līdzekļu deklarācija, pievienojot tajā norādīto ziņu apliecinošus dokumentus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
1. ienākumi no algota darba;
2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
3. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
4. citi ienākumi (par ienākumiem nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma5.pantā minētie ienākumi (piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalsts, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsts par asistenta izmantošanu, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalsts ar celiakiju slimam bērnam, pabalsts bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā), kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.
5. jāuzrāda pasi vai citus personu apliecinošus dokumentus.
               Darbspējīgai personai, kura vēlas saņemt pabalstu un nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā. Nodarbinātības valsts aģentūrā nav jāreģistrējas personai, ja tā ir:
1.      persona ar  invaliditāti, kas saņem invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu;
2.       sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;
3.       viens no bērna ar invaliditāti vecākiem;
4.      persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.

 • Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir trūcīgām  ģimenēm (personām).
 • Dzīvokļa pabalstu, pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai piešķir trūcīgām un maznodrošinātām  ģimenēm (personām),Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām  ģimenēm (personām), kas pēdējos 12 mēnešus savu dzīvesvietu deklarējuši Sējas novada teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai adresei īres un komunālo maksājumu segšanai, malkas iegādei, citiem ar dzīvokļa maksājumiem saistīto izdevumu segšanai. Ja personai ir dzīvokļa parāds, tad piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma parāda segšanai.

                Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un ja:
1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.  tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
3. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs.
        Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu, papildus Ministru kabineta noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajam, par īpašumu netiek uzskatīts:
3.1.       zeme, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un kuras platība nepārsniedz 0,2 ha;
3.2. viena garāža transportlīdzekļa novietošanai, viens automobilis ģimenei (personai), kuru izmanto ģimenes locekļu vai personas ikdienas vajadzību nodrošināšanai,  kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā uz kuru attiecas šādi nosacījumi:
3.2.1. transportlīdzeklis ir ne jaunāks par 5 gadiem.
3.2.2. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda laikā, kad ģimenei (personai) nebija piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;
3.2.3. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda ne mazāk kā  24 mēnešus.
             Par īpašumu nav uzskatāmi:
1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
3. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma1.pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;
4. pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums;
5. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu.
Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas personas ienākumu līmenis ir 200.00 euro vienai personai mēnesī. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai. 
Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir un izmaksā ģimenei, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošai personai, ja tā pilda likumā "Par sociālo drošību" noteiktos līdzdarbības pienākumus un, ja nepieciešams, iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumos. Garantētais minimālais ienākumu līmenis Sējas novada pašvaldībā ir 80.00 euro mēnesī.
GMI pabalsts nav noteikta summa. To aprēķina kā starpību starp  noteikto (80.00 euro)  un personas (ģimenes) ienākumiem.
Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām   ģimenēm (personām), kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Sējas novadā administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai adresei, īres un komunālo maksājumu segšanai, malkas iegādei, citiem ar dzīvokļa maksājumiem saistīto izdevumu segšanai. Ja personai ir dzīvokļa parāds, tad piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma parāda segšanai.        
          Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs (īrnieks, ar kuru noslēgts īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieks) sociālajam darbiniekam iesniedz iesniegumu un Iztikas līdzekļu deklarāciju, papildus uzrāda:
1.       īres vai apsaimniekošanas līgumu;
2.      citus dokumentus pēc sociālā dienesta pieprasījuma, ja nepieciešams papildus izvērtēt ģimenes (personas) situāciju.
Dzīvokļa pabalstu persona (ģimene) saņem vienu reizi kalendārajā gadā,pabalsta apmērs ir starpība starp vidējiem ģimenes locekļa ienākumiem mēnesī līdz 200 euro robežai.
Pabalsts netiek piešķirts, ja: 
1.       ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uztura līgums;
2.      dzīvoklis, par kura lietošanas izdevumu segšanu tiek pieprasīts pabalsts, ir privatizēts uz likumīgā apgādnieka vārda.
Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai piešķir trūcīgiem un maznodrošinātiem Sējas novada iedzīvotājiem medicīnas pakalpojumu apmaksai, recepšu medikamentu un briļļu iegādei. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz izdevumu  apmaksas kvītis ( oriģināli), kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus no izdevumu rašanās brīža un piešķir personām, kas pēdējos 12 mēnešus savu dzīvesvietu deklarējuši Sējas novada teritorijā. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai persona saņem kalendārajā gadā un pabalsts ir summas starpība no
personas ienākumiem līdz 200 euro robežai.Ārkārtas gadījumos var piešķirt arī citus sociālos  pabalstus medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai.
Tiek sniegta palīdzība aprūpei personām ar invaliditāti (1. un 2. grupas invalīdi), pensijas vecuma personām, kuru ienākumi uz vienu personu mēnesī nepārsniedz  215,00 euro un kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Apmaksa par pakalpojumu 60.00 euro mēnesī. Pakalpojuma saņemšanai ir jāiesniedz izziņa par aprūpes nepieciešamību no ģimenes ārsta vai ārstējošā speciālista.
Brīvpusdienas tiek piešķirtas bērniem, kuri mācās Sējas novada izglītības iestādēs Sējas pamatskolā (visiem bērniem) un PII „Bitīte” 5 un 6 gadīgo vecumu bērniem, kam saskaņā ar 29.10.1998. Izglītības likuma 4. pantu ir obligāta sagatavošana pamatizglītības ieguvei un deklarētā adrese ir Sējas novadā.
Izmaksas par brīvpusdienām tiek vērtētas ģimenei pie sociālās palīdzības saņemšanas.
 
Cik ilgi var saņemt pabalstu?
Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai var saņemt:
1.       trīs (3) mēnešus, ja vismaz viens no ģimenes pilngadīgajiem cilvēkiem ir darbspējīgs;
2.      sešus (6) mēnešus, ja neviens no ģimenes pilngadīgajiem cilvēkiem nav darbspējīgs, ģimenē ir cilvēks ar invaliditāti vai bērns;
3.      Atkārtoti pēc trim vai sešiem mēnešiem pēc visu dokumentu iesniegšanas.
 
           Saskaņā ar 31.10.2002. likumu „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 6. pantu klientam ir tiesības:
1.      bez maksas iegūt no sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēja informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;
2.      bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu;
3.      pieprasīt un saņemt sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;
4.      saņemt pamatotu rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts lēmums sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību klientam nesniegt;
5.      līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā;
6.      likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt lēmumu par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības sniegšanu;
7.      vērsties ar iesniegumu par sniegto sociālo pakalpojumu neapmierinošo kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu.
 
Saskaņā ar 31.10.2002. likumu „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 7. pantu klientam ir pienākums:
1.               aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;
2.               sniegt ziņas par sevi;
3.               aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;
4.               izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);
5.               saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
6.               atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu  novērtēšanu.
 
Kontaktinformācija:
Sējas novada sociālais dienests, „Jēņi”, Sējas novads, LV – 2142. Tālr. Lojā 67977757, 27891869, 25668845, Pabažos 67957634, 27891865.

SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES INSTITŪCIJĀ

Sociālās aprūpes pakalpojumsir pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz:

 1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja tiek pieprasīta sociālā palīdzība vai sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
 3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības veidam.

Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības piešķiršanu, ja nodrošināt sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību ir pašvaldības pienākums, vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, ja nav ievērotas atbilstošo sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

Ja klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā viņa apgādnieks vai apgādnieki.  Šādā gadījumā līgumu noslēdz starp klientu, viņa apgādnieku un pakalpojuma sniedzēju.

Ja klienta apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā tā pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību  Šādā gadījumā līgumu noslēdz starp klientu, pašvaldību un pakalpojuma sniedzēju. 

Ja persona pieprasa valsts finansētu sociālās aprūpes pakalpojumu, sociālajā dienestā iesniedz:

 1. iesniegumu
 2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucēju­miem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
 4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai izvirzītajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Sociālais dienests mēneša laikā iesniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūrā  minētos dokumentus.

Pakalpojuma sniegšanu reglamentā 21.04.2008.Ministru kabineta noteikumi Nr.288„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”. 27. 05. 2003. Ministru kabineta noteikumi Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”.

Kontaktinformācija:
Sējas novada sociālais dienests, „Jēņi”, Sējas novads, LV – 2142. Tālr. Lojā 67977757, 27891869, 25668845, Pabažos 67957634, 27891865.

ASISTENTA PAKALPOJUMS PAŠVALDĪBĀ PERSONAI AR INVALIDITĀTI

No 2013. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā.
     Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, un kura atbilst šādiem kritērijiem:
1. noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;
2. noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
-    ir slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;
-    ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;
 ir garīgās veselības traucējumi.
        Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Asistenta pakalpojumu persona var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundu nedēļā.
Asistenta pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālais dienests
Asistenta pakalpojuma piešķiršana.
1.  Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu.
2. Iesniegumā norāda:
-    personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
-    likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
-    vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams);
-    informāciju par to, vai persona saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros;
-    vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu;
-    informāciju, vai asistenta pakalpojuma sniedzējs nodrošina personas nokļūšanu asistenta pakalpojuma sniegšanas vietā un atpakaļ.
3. Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:
-    likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
-    Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem un par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
-    institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem);
-    darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
-    izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
-    dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
          Sociālais dienests izskata iesniegto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, izvērtē personas iesaisti pasākumos un mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu.
Kontaktinformācija:
Sējas novada sociālais dienests, „Jēņi”, Sējas novads, LV – 2142. Tālr. Lojā 67977757, 27891869, 25668845, Pabažos 67957634, 27891865.

Atviegloti kritēriji bezdarbnieku iesaistei mobilitātes un pagaidu darbu programmās

Bezdarbnieki, kuri vēlēsies iesaistīties algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā vai reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumā „Darbs Latvijā", varēs šajos pasākumos iesaistītes ātrāk, iepriekš neatrodoties bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos nr.75 Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. Stājas spēkā ar 02.08.2013.

Pašlaik algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos var iesaistīties bezdarbnieki, kuri reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un vismaz 6 mēnešus atradušies bezdarbnieka statusā, taču nesaņem bezdarbnieka pabalstu.
Līdz ar aktuālajiem grozījumiem, algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos varēs iesaistīties arī tie bezdarbnieki, kuri bezdarbnieka statusā ir reģistrēti mazāk par 6 mēnešiem, bet vismaz pēdējos 12 mēnešus nav strādājuši.

Atviegloti iesaistes nosacījumi arī cilvēkiem, kuri atraduši darbu attālāk no savas pastāvīgās dzīvesvietas un vēlas pretendēt uz finansiālu atbalstu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākuma „Darbs Latvijā" ietvaros. Līdz ar aktuālajiem grozījumiem, šajā pasākumā varēs iesaistīties cilvēki, kuri bezdarbnieka statusā bijuši ne mazāk kā divus mēnešus iepriekš paredzēto 6 mēnešu vietā.

Personai, kas reģistrēta bezdarbnieka statusā mazāk nekā divus mēnešus, būs iespējams iesaistīties pasākumā gadījumos, kad darba tiesiskās attiecības izbeigtas saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu vai līdzīgu iemeslu dēļ, un tas var būtiski ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Atbilstību pasākumā izvirzītajiem iesaistes kritērijiem izvērtēs NVA.

Bezdarbnieki ar atkarības problēmām varēs ātrāk iesaistīties Minesotas programmā

Bezdarbnieki, kuri vēlas risināt atkarības problēmas, varēs ātrāk iesaistīties Minesotas programmā. Lai sāktu Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto ārstēšanās programmu, cilvēkam bezdarbnieka statusā jābūt trīs mēnešus līdzšinējo 12 mēnešu vietā.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos (Nr.75) par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

Tas nozīmē, ka bezdarbnieki, kuri vēlēsies ārstēt alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību, Minesotas programmā varēs iesaistīties ātrāk. Līdz šim to varēja darīt cilvēki ar atkarību, kas Nodarbinātības valsts aģentūrā ir bijuši reģistrēti ilgāk nekā vienu gadu. Pašlaik šis termiņš samazināts uz laiku līdz trīs mēnešiem.

Tāpat grozījumi paredz, ka Minesotas programmā varēs piedalīties arī tie bezdarbnieki ar atkarības problēmām, kas bezdarbnieka statusā būs bijuši mazāk par trīs mēnešiem, bet iepriekš vismaz sešus mēnešus nav strādājuši.

LM atgādina, ka Minesotas programmā var iesaistīties pilngadīgi cilvēki. Ārstniecības kurss ilgst 28 dienas, dodot iespēju ārstēt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarību 12 soļu programmā. Minesotas programmu ir iespējams īstenot gan ambulatori (dienas stacionārā), gan stacionāri (diennakts stacionārā).

Daudzbērnu ģimeņu transporta atlaides

No 2017.gada 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no viena brauciena biļetes, savukārt no 1.septembra – 20% apmērā no abonementa biļetes cenas. Atlaidi var saņemt daudzbērnu ģimenes locekļi, kuri biļetes iegādes brīdī uzrāda 3+ Ģimenes karti un pasi, personas apliecību jeb ID karti un skolēnu apliecību, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.

Kādas atlaides pienākas daudzbērnu ģimenēm?
Daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot vietējās nozīmes un starppilsētu maršrutu autobusos un vilcienos, var saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas, kas ir paredzēta vienam braucienam vienā virzienā, kā arī 20% apmērā no abonementa biļetes cenas.

Kādos maršrutos atlaide ir spēkā?
Daudzbērnu ģimenes locekļi ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas, braucot visos reģionālo maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos. Reģionālajā maršrutu tīklā ir 1074 autobusu maršruts un 26 vilciena maršruti. Reģionālie autobusu maršruti iedalās starppilsētu maršrutos (piemēram, Rīga–Valmiera, Liepāja–Ventspils, Rīga–Mārupe) un vietējās nozīmes maršrutos (piemēram, Ogre–Smiltāju kapi, Salacgrīva–Korģene, Ilūkste–Bebrene).

Kā daudzbērnu ģimenes locekļi var saņemt atlaidi braucienam sabiedriskajā transportā?
Lai varētu saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas vienam braucienam un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas, daudzbērnu ģimenēm ir jāvēršas Sabiedrības integrācijas fondā, kas ir atbildīgs par 3+ Ģimenes kartes izsniegšanu. Atlaidi var saņemt visi ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts 3+ Ģimenes kartes vienā vai otrā pusē.

Kādi dokumenti ir jāuzrāda biļetes iegādes brīdī?
Biļetes iegādes brīdī daudzbērnu ģimenes loceklim ir jāuzrāda 3+ Ģimenes karte un pase, ID karte vai skolēna apliecība, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.

Vai dokumenti ir jāuzrāda tikai brīdī, kad pērk biļeti?
3+ Ģimenes karteiun pasei, ID kartei vai skolēna apliecībai (bērnam vecumā līdz 15 gadiem) jābūt līdzi arī brauciena laikā, lai gadījumā, ja sabiedriskā transporta kontrolieri lūdz uzrādīt biļeti (vienam braucienam vai abonementa biļeti), daudzbērnu ģimenes locekļi var apliecināt savas tiesības saņemt atlaidi.

Kāds sods pienākas, ja daudzbērnu ģimenes loceklis ir iegādājies abonementa biļeti  vai biļeti vienam braucienam ar atlaidi, bet ir aizmirsis 3+ Ģimenes kartivai personu apliecinošu dokumentu/skolēnu apliecību mājās?
Atlaidi ir tiesīgi saņemt tikai tie daudzbērnu ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts uz 3+ Ģimenes kartes. Līdz ar minēto karti daudzbērnu ģimenes loceklim gan biļetes iegādes brīdī, gan visa brauciena laikā līdzi jābūt arī personu apliecinošam dokumentam vai skolēnu apliecībai. Ja kontrolieri konstatē, ka daudzbērnu ģimenes loceklim ir izsniegta biļete ar atlaidi, bet līdzi nav 3+ Ģimenes kartesvai personu apliecinoša dokumenta vai skolēnu apliecības, uzskatāms, ka pasažierim nav braucienam derīgas biļetes. Par braukšanu sabiedriskā transportā bez braukšanai derīgas biļetes pārvadātāja kontroles dienests ir tiesīgs piemērot pasažierim naudas sodu. Ja attiecīgais pasažieris vēlas turpināt ceļu, pēc līgumsoda piemērošanas viņam ir iespēja iegādāties jaunu braukšanas biļeti, veicot pilnu biļetes cenas apkasu. Ja pasažieris nevēlas pirkt biļeti, kontrolieris ir tiesīgs palūgt viņam izkāpt no transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles punktā. Bērnu vecumā līdz 15 gadiem kontrolieris drīkst izsēdināt no transportlīdzekļa tikai tad, ja bērns tiks nogādāts tuvākajā policijas iecirknī.

Vai biļete ar atlaidi pienākas tikai tad, kad visa ģimene brauc kopā?
Katrs daudzbērnu ģimenes loceklis ir tiesīgs saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas gan tad, kad visa ģimene sabiedriskajā transportā brauc kopā, gan arī tad, kad katrs ģimenes loceklis, tostarp bērni, brauc atsevišķi.

Vai abonementa biļetes ir ieviestas visos maršrutos?
Abonementa biļetes ir pieejamas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu, un mēs aicinām pasažierus informēt mūs un pārvadātāju par tiem maršrutiem, kuros tās vēl vajadzētu ieviest. Abonementa biļetes var iegādāties braucienam jebkurā AS Pasažieru vilciens maršrutā. Maršrutu saraksts, kuros pieejamas abonementa biļetes, pieejams šeit.

Vai abonementa biļetes tiek piedāvātas tikai daudzbērnu ģimenēm?
Šobrīd ikvienam pasažierim, kurš regulāri brauc reģionālo maršrutu autobusos, ir iespēja iegādāties abonementa biļeti, maksājot par braucienu lētāk. Tā jebkuram regulārajam pasažierim nodrošina atlaidi 10%, 15% vai 20% apmērā no biļetes cenas (atkarībā no izvēlētā abonementa biļetes veida). Piemēram, pasažieris var izvēlēties gan mēneša biļeti, kas paredzēta braucieniem katru dienu vai tikai darbadienās visa mēneša garumā, gan arī biļeti, lai brauktu tikai atsevišķās mēneša dienās. Abonementa biļetes saviem pasažieriem piedāvā arī AS Pasažieru vilciens. Iegādājoties saviem braukšanas paradumiem atbilstošu abonementa biļeti, pasažieris var saņemt atlaidi 15%, 20%, 30% un pat 35% apmērā no biļetes cenas.

Vai daudzbērnu ģimenēm, pērkot abonementa biļeti, pienāksies atlaide 20% apmērā vai tā summēsies ar jau esošajām atlaidēm?
Daudzbērnu ģimenes locekļi saņems atlaidi 20% apmērā no abonementa biļetes cenas, un tas nozīmē, ka tā summēsies ar jau esošajām atlaidēm, kuras jau šobrīd saņem ikviens pasažieris, kurš ir nopircis abonementa biļeti. Piemērs, kā veidojas atlaide maršrutā Nr.5084 Līgatne–Cēsis.
1)      Biļetes cena pasažierim, kurš nav daudzbērnu ģimenes loceklis:
·         biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu autoostai maksā 1,50 eiro;
·         izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot abos maršruta virzienos visās viena mēneša darbadienās (kopā tie būs 42 braucieni), sastādīs 63 eiro;
·         izmaksas ar abonementa biļetes iegādi (atlaide 20% apmērā), braucot abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), sastādīs 50,4 eiro.
 
2)      Biļetes cena pasažierim, kurš ir daudzbērnu ģimenes loceklis:
·         biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu autoostai maksā 1,13 eiro (atlaide 25% apmērā, kas tiek piešķirta daudzbērnu ģimenēm);
·         izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), sastādīs 47,46 eiro;
·         izmaksas ar abonementa biļetes iegādi, braucot abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), sastādīs 40,32 eiro.
 
Kur var iegādāties abonementa biļeti?
Abonementa biļeti pasažieris var iegādāties pārvadātāja, kas apkalpo konkrēto maršrutu, birojā vai autoostas kasē. Savukārt abonementa biļeti vilcienam var nopirkt stacijas kasē. Par precīzām abonementa biļešu iegādes vietām aicinām sazināties ar katru konkrēti pārvadātāju.

Vai daudzbērnu ģiemenēm ir iespēja iegādāties biļeti ar atlaidi internetā?
Patlaban daudzbērnu ģimenes locekļiem iespēja iegādāties biļeti ar atlaidi ir autoostas vai vilciena stacijas kasēs un transportlīdzeklī pie tā vadītāja. Plānots, ka septembrī tiks ieviests risinājums, lai daudzbērnu ģimenes varētu iegādāties biļeti ar atlaidi braucienam reģionālo maršrutu autobusos. Brauciena laikā daudzbērnu ģimenes locekļiem līdzi jābūt 3+ Ģimenes kartei un personu apliecinošanm dokumentam – pasei vai ID kartei – un skolēnu apliecībai.

Kā var atpazīt 3+ Ģimenes karti?
Kartes priekšpusē ir norādīts tās īpašnieka vārds un uzvārds, kā arī hologramma sudraba krāsā. Kartes otrajā pusē ir uzskaitīts visu bērnu vārds un uzvārds, kā arī kartes derīguma termiņš.

Vai 3+ Ģimenes kartes pirmajā pusē ir norādīti abu vecāku vārdi?
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 3+ Ģimenes kartes priekšpusē ir jānorāda tās īpašnieks, un tas nozīmē, ka abu vecāku vārds un uzvārds tajā nevar tikt attēlots. Patlaban Sabiedrības integrācijas fonds vienai daudzbērnu ģimenei izsniedz ne vairāk kā divas kartes, un tās tiek izsniegtas vecākiem.

Vai atlaidi var saņemt, braucot arī Rīgas sabiedriskajā transportā?
Deviņās Latvijas lielajās pilsētās sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāja ir pilsētas dome, nevis valsts, tādēļ atlaide 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas nav spēkā republikas nozīmes pilsētu sabiedriskajā transportā (piemēram, Rīgas satiksmes vai Daugavpils satiksmes transportlīdzekļos).

Vai daudzbērnu ģimenēm piešķirtā atlaide attiecas arī uz bagāžas pārvadāšanu?
Visiem braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem, tostarp daudzbērnu ģimenēm, par bagāžas pārvadāšanu būs jāmaksā tāpat kā jebkuram citam pasažierim. Valsts ir apņēmusies deļēji segt daudzbērnu ģimenes locekļu braucienus, bet neapņemas segt izdevumus par to, ka šī pasažieru kategoriju pārvadā lielu bagāžu.
 
Jautājumu, kas saistīti ar 3+ Ģimenes kartes izsniegšanas vai lietošanas nosacījumiem, gadījumā aicinām sazināties ar Sabiedrības integrācijas fondu, zvanot pa tālruni 67078174. Papildu informācija pieejama mājaslapā www.godagimene.lv.

Infografika -1

Infografika -2

InfoČernobiļas piemiņas zīme

Kā saņemt Iekšlietu ministrijas piemiņas zīmi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas godināšanai.

INFOGRAFIKA

Nometne bērniem ar īpašām vajadzībām

Sējas Sociālais dienests aicina pieteikt bērnus un jauniešus no 7 līdz 14 gadu vecumam ar īpašām vajadzībām (cerebrālā trieka, uzvedības problēmas, astma, smaga alerģija, garīgā atpalicība u.c.) vasaras nometnei . Bērniem šī ir lieliska iespēja vienreiz gadā iziet no savas dienas rutīnas un izbaudīt lielisku atpūtu. Visās nodarbēs varēs piedalīties arī bērni ar kustību traucējumiem. Nometnes darbinieki ir speciāli apmācīti, lai varētu parūpēties par jebkuru personu ar īpašām vajadzībām.

Tuvāka informācija un pieteikšanās līdz 10. martam Latvijas Bērnu fonda mājas lapā www.lbf.lv tel. 67542072

ATVĒRTO DURVJU diena Alsviķos

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība
Alsviķos, Alūksnes novadā

aroda ieguvei uzņem personas ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti darbspējas vecumā, sākot ar 9 klašu izglītību
2017./2018. m g. uzņemšana sekojošās profesijās:
Aprūpētājs 3 gadi
Šuvējs 3 gadi
Pavārs 3 gadi
 
JAUNIEŠU GARANTIJAS grupās (vecumā no 17 līdz 29 gadiem)
Galdnieks 1 gads
Šuvējs 1 gads
 
ATVĒRTO DURVJU diena
2017. gada 28. aprīlī pulksten 12.00, Alsviķos
Pakalpojumi:
·         dienesta viesnīca (maksas pakalpojums EUR 8.50 mēnesī)
·         ēdnīca (valsts apmaksāta, 4 reizes dienā, ēdināšana personām ar 1.,2.,3.grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā; pārējiem maksas pakalpojums);
·         fizioterapijas, masāžas, ūdens procedūru, ārstnieciskās vingrošanas, logopēda, zīmju valodas tulka;
·         pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu pulciņi, sporta aktivitātes, bibliotēka, interneta pieslēgums).
 
Adrese: Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
 
Tālrunis informācijai par uzņemšanu:
64307132, 26158008; fakss 64307135
 
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; mājaslapa: www.smiltenestehnikums.lv
 
Aktīvā pozīcija: Iedzīvotājiem Sociālais dienests