No icon

Par SIA „ Getliņi EKO ”

Par SIA „ Getliņi EKO ” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJAS PADOMES LĒMUMS

27.11.2014. Nr.314

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2014.gada 30.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130 (turpmāk – SIA „Getliņi EKO”), 2014.gada 29.aprīļa iesniegumu Nr.60./2014. ar tam pievienotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu un 2014.gada 9.septembrī, 19.novembrī un 21.novembrī papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu (2014.gada 9.septembris Nr.110./2014., 2014.gada 19.novembris Nr.139./2014., 2014.gada 20.novembris Nr.140./2014.) (turpmāk – tarifa projekts).
Regulators konstatē un secina
1. SIA „Getliņi EKO” 2014.gada 30.aprīlī iesniedza tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā „Getliņi” – 18,87 EUR/t (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. SIA „Getliņi EKO” paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2014.gada 6.maijā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 85.nr.), 2014.gada 30.aprīlī SIA „Getliņi EKO” mājaslapā internetā un 2014.gada 21.maijā informāciju par tarifa projekta iesniegšanu nosūtīja Rīgas pilsētas un Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifa projektu Regulatorā nav saņemti.
3. Regulators 2014.gada 6.jūnijā poligonā „Getliņi”, Stopiņu novadā, Rumbulā, Kaudzīšu ielā 57, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par tarifa projektu, kurā piedalījās SIA „Getliņi EKO” pārstāvji, amatpersonas no Ogres, Ķeguma, Baldones un Olaines pašvaldības, pārstāvis no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības un masu informācijas līdzekļu pārstāvji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifa projektu netika izteikti.
4. Regulators lūdza SIA „Getliņi EKO” iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifa projektu (2014.gada 10.jūnijs Nr.1-2.51/1989; 2014.gada 8.jūlijs Nr.1-2.52/2214) un SIA „Getliņi EKO” 2014.gada 9.septembrī, 19.novembrī un 21.novembrī iesniedza papildu informāciju, izmaksu precizējumus, skaidrojumus un pamatojošos dokumentus, kā arī precizētu tarifa projektu 15,54 EUR/t (bez pievienotās vērtības nodokļa).
2
5. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2011.gada 9.marta lēmuma Nr.1/1 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) prasībām un atbilst likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.
6. Regulators ir izvērtējis tarifa projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.
7. Regulatora padomes sēdē SIA „Getliņi EKO” pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu un noteikt tarifa spēkā stāšanās datumu no 2015.gada 1.janvāra.
Saskaņā ar Metodikas 5., 6., 7., 9., 10., 28., 29., 36.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21.panta pirmo daļu, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,
padome nolemj:
1. apstiprināt SIA „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 15,54 EUR/t (bez pievienotās vērtības nodokļa);
2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī;
3. atcelt no 2015.gada 1.janvāra Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 8.septembra lēmumu Nr.1.2.1/09-13 par cieto sadzīves atkritumu pieņemšanas tarifu.
Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.
Priekšsēdētājs V.Lokenbahs

Komentāri