No icon

Administratīvā komisija

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

  • izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo pārkāpumu un uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
  • apkopo un analizē informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to dinamiku, informējot par to Sējas novada domi;
  • sniedz informāciju un palīdzību Sējas novada iedzīvotājiem atbilstoši savai kompetencei.

Sējas novada domes Administratīvā komisija tiek izveidota uz Sējas novada domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Sējas novada domei.

Administratīvās komisijas sēdes ir atklātas un tās notiek Domes telpās, pēc nepieciešamības un izskatāmo lietu apjoma, ja Administratīvā komisija ir saņēmusi sastādītu/us administratīvā pārkāpuma protokolus. Administratīvās komisijas sēžu skaits un laiks tiek nolikts uz konkrētu lietas izskatīšanu.


Sējas novada domes Administratīvās komisijas sastāvs:
 

Komisijas priekšsēdētāja:  
Elīna Bērziņa -          Sējas novada domes juriskonsulte/  Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi:  
Ilze Vikse -          Sējas novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītāja;
Normunds Broks -          Sējas novada domes deputāts

 
Kontaktinformācija:

Adrese Kontaktpersona Tālrunis E-pasts
Sējas novada domes administratīvā ēka „Jēņi”, Sējas novads, LV-2142 Elīna Bērziņa 29607507 Admin.kom@seja.lv

 
Kontaktinformācija norādīta Administratīvās komisijas kompetences jautājumu izskatīšanai.

ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS NOLIKUMS

TIESĪBU AKTI
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss
Administratīvā procesa likums

Komentāri