Tiek realizēts projekts “PROTI un DARI!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2014.gada septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu.

Projekta mērķis
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk - VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta mērķa grupa
Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki.

Projekta īstenotāji
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (sadarbības partneri), kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.
Stratēģiskie partneri  var būt valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji, kurus projekta īstenošanā ir iesaistījis sadarbības partneris, lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros, sadalot partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot veicamās darbības un tām atbilstošo attiecināmo izmaksu apmēru projekta ietvaros.
Sējas novada dome šī gada 30.augustā parakstīja līgumu ar JSPA par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā Nr.6-13/51 (turpmāk – Līgums).

Sējas novada domei kā sadarbības partnerim projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

•    mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:
1. mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana, t.i.:
-    mērķa grupas jaunieša sākotnējā motivēšana iesaistīties projektā un individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
-    informācijas sniegšana mērķa grupas jaunietim par dalību projektā;
-    jaunieša atbilstības pārbaude projekta mērķa grupai;
2. mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana:
-    individuāla mērķa grupas jaunieša profilēšana atbilstoši JSPA izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;
-    mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātu analīze un tās aprakstīšana mērķa grupas jaunieša kartē, mērķa grupas jaunieša konsultēšana;
3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija:
-    individuālās pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā profilēšanas rezultātus un tās aprakstīšanu mērķa grupas jaunieša kartē;
-    vienošanās sagatavošana par mērķa grupas jaunieša dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros un abpusēja tās parakstīšana;
4.  mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz VIAA vai NVA īstenotajiem Jauniešu garantijas projekta pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties;
•    atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām.
 
Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:
1. veikt jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
3. noslēgt vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4. īstenot jaunieša individuālā pasākumu programmu līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
-    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
-    formālās un ikdienas mācīšanās,
-    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
-    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
-    brīvprātīgā darba aktivitātes,
-    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
-    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
-    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
-    specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);

Sasniedzamie rezultāti
Īstenojot projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes, līdz 2018. gada 31. decembrim Sējas novada domei kā JSPA sadarbības partnerim saskaņā ar noslēgto Līgumu plānots sasniegt šādus uzraudzības rādītājus:
-    pieejamā sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota vai projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits – 6;
-    kopējais pieejamais finansējums (euro), tajā skaitā:
          - mērķa grupas jauniešu iesaistei pieejamais finansējums (euro) – 9385,20,
          - mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmas īstenošanai pieejamais finansējums (euro) – 8838,72;
-    sasniedzamais rezultāta rādītājs vai mērķa grupas jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu – 5.
 
Projekta īstenošanas termiņš
2016. gada septembris - 2018. gada decembris.

Projekta kopējais finansējums
Projekta "PROTI un DARI!" kopējais finansējums ir 8 999 975,19 EUR, t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 7 649 978,91 EUR un valsts budžets – 1 349 996,28  EUR.

Projekta īstenošanas pamats
 2015. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 358 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – MK noteikumi Nr.385) https://www.vestnesis.lv/op/2015/145.2
 
 
Aktīvā pozīcija: Projekti Tiek realizēts projekts “PROTI un DARI!”