No icon

Sējas novada dome aicina darbā apkopēju,virtuves strādnieku

Sējas novada dome aicina darbā apkopēju/virtuves strādnieku uz pilnu slodzi PII “Bitīte”.

Galvenie darba pienākumi:

AMATA APRAKSTS

Iestādes nosaukums:

Sējas novada PII “Bitīte”

Amata nosaukums,

Kods:

Apkopēja/virtuves strādniece

911202           941202

Amata pakļautība:

Iestādes vadītāja, medmāsa

Prasības:

 1. Amatā tiek pieņemta persona ar pamatskolas vai vidējo izglītību, kuras veselības stāvoklis atbilst fiziska darba veikšanai.
 2. Drošības tehnikas pārzināšana, ugunsdrošības un sanitāro normu prasību ievērošana.   

Darba mērķis:

Uzturēt kārtībā Sējas novada PII “Bitīte” telpas un veikt ēdiena sadali bērnu ēdnīcā

Darba pienākumi:

1. Veikt ēdiena sadali ievērojot sanitārās higiēnās normas, trauku mazgāšana un ēdnīcas telpas kopšana.

2.Veikt koplietojuma telpu mitro uzkopšanu, būt atbildīgai par telpu tīrību sanitārajām un higiēnas prasībām.

 3.Nepieciešamības gadījumā veikt darbus pēc darba devēja norādījuma.

4. Apkopt telpaugus, nepieciešamības gadījumos tos pārstādīt.

5.Rūpēties par darba inventāru.

6.Sniegt informāciju iestādes vadībai par novērotiem bojājumiem.

Tiesības un pilnvaras:

1.Saņemt visu informāciju, kas nepieciešama tiešo darba pienākumu veikšanai.

2.Izteikt priekšlikumus darba uzlabošanai.

3.Savlaicīgi prasīt darbam nepieciešamos līdzekļus un inventāru.

Apkopēja/virtuves strādniece atbild par:

 1. Sava darba uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
 2. Darba drošības prasību ievērošanu, lietojamo aprīkojumu drošu lietošanu.
 3. Darba drošības pārkāpumiem un nepareizu darba laika izmantošanu.
 4. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
 5. Savas vainas vai neuzmanības dēļ nodarīto kaitējumu.
 6.  Par savu pienākumu nepildīšanu atbild iekšējo noteikumu, amata apraksta un LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Darba nosacījumi:

1.Ievērot sanitāri higiēniskās normas.

2.Inventāra nodrošinājums.

 

 

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • Medicīnas izziņa par tiesībām strādāt ar pārtiku bērnudārzos.
 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2019.gada 30.septembris.

Mēnešalga – 435.00 EUR, profesijas klasifikatora kods 911201; 941201

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz guntis.liepins@seja.lv vai pa pastu: Sējas novada dome, “Jēņi”, p.n. Murjāņi, Sējas novads, LV-2142, līdz 25.09.2019.

 

Komentāri