No icon

Sabiedriskā apspriešana par smilts ieguves atradni "Lilaste II"

par paredzētās darbības “Smilts ieguve atradnē „Lilaste II” 2006.gada izpētes iecirkņa dienvidu daļā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2020. gada 27. augustā laikrakstā "Sējas novada ziņas" augusta numurā Nr.6(142)

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Smilts atradne “Lilaste II” 2006. gada izpētes iecirkņa D daļā, Nekustamais īpašums "Poligona mežs” (kadastra Nr.8092 003 0083, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0087), Sējas novads.

Paredzētās darbības ierosinātājs: AS “Latvijas valsts meži” (reģ.Nr. 40003466281, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, tālr.: 67610015, lvm@lvm.lv).

Lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 27. septembra ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējums Nr. RI19SI0130, kurā ietverts lēmums piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Paredzētās darbības raksturojums: Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve aptuveni 7,59 platībā virs uz zem gruntsūdens līmeņa. Darbībai paredzams periodisks raksturs, pēc nepieciešamības paredzēta derīgā izrakteņa pārstrāde (sijāšana, skalošana). Gadā plānots iegūt līdz 40000 m⊃3; derīgā izrakteņa.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu (izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002) var iepazīties www.lvm.lv/ivn-lilaste, kā arī Sējas novada domē, adresē “Jēņi”, Loja, Sējas nov., LV-2142.

Sējas novada pašvaldības darba laiks: pirmdienās un ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00-18.00, otrdienās un trešdienās 9.00-12.00 un 13.00-17.00, piektdienās 9.00-12.00 un 13.00-16.30.

No 2020. gada 27. augusta līdz 27. septembrim sabiedrība var iesniegt rakstiskus priekšlikumus Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv).

Ārkārtas situācijā šīs sabiedriskās apspriešanas ietvaros klātienes sapulci aizstāj videoprezentācija un iespēja piecas darbdienas – no 7. līdz 11. septembrim – jautājumus par ietekmes uz vidi novērtējumu uzdot pa e-pastu A.Putnins2@lvm.lv un saņemt atbildi vienas darbdienas laikā. Tiešsaistes videokonference notiks 9.septembrī plkst. 10:00-11:00, pieejas saite: www.lvm.lv/ivn-lilaste (turpat arī lietošanas instrukcija).

Komentāri