No icon

Izsoles un nomas objektu saraksts

Paziņojums

1. Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektu ar izmantošanas mērķi – sakņu dārza ierīkošana, 4 (četriem) zemes gabaliem - mazdārziņiem, no Sējas novada nekustamā īpašuma “Tupenīši”, kadastra numurs 8092-002-0495:

Tupenīši” Nr. 1, platība 0,06 ha;

Tupenīši” Nr. 1A, platība 0,07 ha;

Tupenīši” Nr. 1B, platība 0,07 ha;

Tupenīši” Nr. 17, platība 0,06 ha.

  1. Izsole uz nomas tiesībām notiks 2021. gada 10 jūnijā Sējas novada “Ezeriņos”, Pabažos,

 

plkst. 15.00 “Tupenīši” Nr. 1, platība 0,06 ha;

plkst. 15.15 “Tupenīši” Nr. 1A, platība 0,07 ha;

plkst. 15.30 “Tupenīši” Nr. 1B, platība 0,07 ha;

plkst. 15.45 “Tupenīši” Nr. 17, platība 0,06 ha.

 

1.2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē vai mājas lapā www.seja.lv.

1.3. Izsoles sākuma cena iznomājamiem zemes gabaliem 10 EUR/gadā (par vienu zemes gabalu), izsoles solis 1,00 EUR.

1.4. Nomnieks maksā nomas maksu un PVN.

1.5. Nomnieks maksā nomas zemes nekustamā īpašuma nodokli.

1.6. Nomas līgums tiks slēgts uz vienu gadu. Noma automātiski pagarinās, saskaņā ar līguma noteikumiem.

1.7. Pieteikties uz nomas tiesību izsoli telefoniski pa tālruni 29110942 vai e- pastā dome@seja.lv līdz 2021.gada 10. jūnijam, plkst. 15.00.


Izsoles nolikums

 


Paziņojums par izsoli.

 

Sējas novada dome atklātā pirmā elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Vaivariņi 125A”, Sējas novads, kadastra numurs 8092 001 0743, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000612960, zemes platība 1703 m2 platībā,  ar izsoles sākumu 25.05.2021. Izsoles  noslēgums  - 28.06.2021. Objekta izsoles sākuma cena 7500,00 euro. Izsoles nodrošinājums- 750,00 euro. Izsoles solis- 100 euro

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.06.2021 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ, Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles noteikumi


Izsole

Sējas novada dome atklātā pirmā elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Lauki-P, kadastra Nr. 8092 002 0589, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000609208, zemes platība 6,41 ha, t.sk. mežaudze, ar izsoles sākumu 30.04.2021. Izsoles noslēgums- 31.05.2021.

Objekta izsoles sākuma cena 37 700 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti euro). Izsoles nodrošinājums- 3770 EUR. Izsoles solis- 500 EUR.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 20.05.2021 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles noteikumi


Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektu ar izmantošanas mērķi – sakņu dārza ierīkošana, 1 (viens) zemes gabals mazdārziņam no Sējas novada nekustamā īpašuma “Tupenīši”, kadastra numurs 8092-002-0495: “Tupenīši” Nr. 24, platība 0,07 ha.

    1.1. Izsole  uz nomas tiesībām notiks 2021.gada 19. aprīlī  Sējas novada “Ezeriņos”, Pabažos, plkst. 15.15.

1.2.  Ar izsoles noteikumiem  var iepazīties Sējas novada domē vai mājas lapā www.seja.lv.

1.3. Izsoles sākuma cena iznomājamam zemes gabalam 10 EUR/gadā, izsoles solis 1,00 EUR.                                

1.4.  Nomnieks maksā nomas maksu,  PVN un nekustamā īpašuma nodokli.

1.5. Nomas līgums tiks slēgts uz vienu gadu. Noma automātiski pagarinās, saskaņā ar līguma noteikumiem.

1.6.Pieteikties uz nomas tiesību izsoli telefoniski pa tālruni 29110942 vai e- pastā dome@seja.lv līdz 2021.gada 19. aprīlim  plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi


Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektu ar izmantošanas mērķi – sakņu dārza ierīkošana, 1 (viens) zemes gabals mazdārziņam no Sējas novada nekustamā īpašuma “Tupenīši”, kadastra numurs 8092-002-0495: “Tupenīši” Nr. 10 (1/2), platība 0,04 ha.

  1.1. Izsole  uz nomas tiesībām notiks 2021.gada 19. aprīlī  Sējas novada “Ezeriņos”, Pabažos, plkst. 15.00.

1.2.  Ar izsoles noteikumiem  var iepazīties Sējas novada domē vai mājas lapā www.seja.lv.

1.3. Izsoles sākuma cena iznomājamam zemes gabalam 10 EUR/gadā, izsoles solis 1,00 EUR.                                

1.4.  Nomnieks maksā nomas maksu,  PVN un nekustamā īpašuma nodokli.

1.5. Nomas līgums tiks slēgts uz vienu gadu. Noma automātiski pagarinās, saskaņā ar līguma noteikumiem.

1.6.Pieteikties uz nomas tiesību izsoli telefoniski pa tālruni 29110942 vai e- pastā dome@seja.lv līdz 2021.gada 19. aprīlim  plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi


1. Izsludināt atklātu otro elektronisku izsoli nekustamam īpašumam Ābelīte 20, kadastra Nr. 8092 001 0509, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000603513, zemes platība 0,0625 ha, ar izsoles sākumu 06.04.2021. Izsoles noslēgums- 06.05.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  1760,00 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro  EUR un 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 176,00 EUR. Izsoles solis- 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.04.2021 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Izsoles noteikumi

 


2.  Izsludināt atklātu trešo elektronisku izsoli nekustamam īpašumam Ābelīte 345, kadastra Nr. 8092 001 0687, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000525732, zemes platība 0,0643 ha, ar izsoles sākumu 06.04.2021. Izsoles noslēgums 06.05.2021. Objekta trešās izsoles sākuma cena 1120,00 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit  EUR un 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 112,00 EUR. Izsoles solis- 100 EUR. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.04.2021 iemaksā reģistrācijas maksu 15,00 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ, Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Izsoles noteikumi


3.  Izsludināt atklātu pirmo elektronisku izsoli nekustamam īpašumam “Baltmārtiņi”, Sējas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.8092 002 0558 (kadastra numurs 8092 006 0102), reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000346783, zemes platība 1,3 ha platībā, ar izsoles sākumu 06.04.2021. Izsoles  noslēgums - 06.05.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  4000,00 (četri tūkstoši  euro un 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 400,00 EUR. Izsoles solis- 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.04.2021 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Izsoles noteikumi


4. Izsludināt atklātu pirmo elektronisku izsoli nekustamam īpašumam “Lejasābelīte”, Sējas novads, kadastra Nr.8092 001 0736 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.8092 001 0734), reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000609209, zemes platība 0,0376 ha platībā, ar izsoles sākumu 06.04.2021. Izsoles  noslēgums - 06.05.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  1100,00 (viens tūkstotis viens simts  euro un 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 110,00 EUR. Izsoles solis- 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.04.2021 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Izsoles noteikumi


5. Izsludināt atklātu pirmo elektronisku izsoli nekustamam īpašumam “Vaivariņi 100” Sējas novads, kadastra Nr.8092 001 0803, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000609255, zemes platība 591 m2 platībā, ar izsoles sākumu 06.04.2021. Izsoles  noslēgums - 06.05.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  3000,00 (trīs tūkstoši  euro un 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 300,00 EUR. Izsoles solis- 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.04.2021 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Izsoles noteikumi


6. Izsludināt atklātu pirmo elektronisku izsoli nekustamam īpašumam “Vaivariņi 131A” Sējas novads, kadastra Nr.8092 001 0741, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000609248, zemes platība 2021 m2 platībā, ar izsoles sākumu 06.04.2021. Izsoles  noslēgums - 06.05.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  7100,00 (septiņi tūkstoši viens simts  euro un 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 700,00 EUR. Izsoles solis- 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.04.2021 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ, Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu ”Ezerskola”4, (kadastra numurs. 8092 900 0341), 1280/3837 kopīpašuma domājamā daļa no būves un zemes, (turpmāk- objekts).

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti euro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 160,00 EUR. Izsoles solis- 100,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu”Ezerskola”1, (kadastra Nr. 8092 900 0340), 1004/3837  kopīpašuma domājamā daļa no būves un zemes (turpmāk- objekts);

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti euro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 260,00 EUR.  Izsoles solis- 100,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu ”Ādamsoni-P”, (kadastra Nr. 8092 007 0438), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 10,44 ha (turpmāk- objekts).

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR 19600,00 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro, 00 centi).  Izsoles nodrošinājums- 1960,00 EUR. Izsoles solis- 100,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu ”Strauti”, (kadastra Nr. 8092 007 0244), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 1,61 ha (turpmāk- objekts);

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR 9200,00 (deviņi tūkstoši divi simti euro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 920,00 EUR. Izsoles solis- 100,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu”Vaivariņi 82”, (kadastra Nr. 8092 001 0362) Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,0651 ha (turpmāk- objekts).

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti EUR, 00 centi).  Izsoles nodrošinājums- 130,00 EUR. Izsoles solis- 100,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu Ābelīte 345”, (kadastra Nr. 8092 001 0687) Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,0643 ha (turpmāk- objekts).

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR 2240,00 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit EUR, 00 centi).  Izsoles nodrošinājums- 224,00 EUR. Izsoles solis- 100,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu ”Katlāpi-3”, (kadastra Nr. 8092 006 0098) Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,6 ha (turpmāk- objekts).

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  3160.00 (trīs tūkstoši viens simts sešdesmit EUR un 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 316,00 EUR. Izsoles solis- 100,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu”Ziemelīši”, (kadastra Nr. 8092 002 0466) Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,7498 ha, kadastra apzīmējums 8092 002 0891, (turpmāk- objekts).

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  5400.00 (pieci tūkstoši četri simti  EUR un 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 540,00. Izsoles solis- 100,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu”Krasta 3”, (kadastra Nr. 8092 002 0580) Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,1577 ha, kadastra apzīmējums 8092 002 0896, (turpmāk- objekts).

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  2300.00 (divi tūkstoši trīs simti  EUR un 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 230,00 EUR. Izsoles solis- 100,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu ”Laukrubeņi”, (kadastra Nr. 8092 001 0883) Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 3,67 ha,  (turpmāk- objekts).

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  7800.00 (septiņi tūkstoši astoņi simti  EUR un 00 centi).  Izsoles nodrošinājums-780,00 EUR Izsoles solis- 100,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu”Mazlankas”, (kadastra Nr. 8092 002 0460) Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 1,95 ha, kadastra apzīmējums 8092 002 0897 (turpmāk- objekts).

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  5100.00 (pieci tūkstoši viens simts  EUR un 00 centi). Izsoles nodrošinājums-510,00 EUR Izsoles solis- 100,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu ”Laukakmeņi”, (kadastra Nr. 8092 006 0462) Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 1,95 ha (turpmāk- objekts).

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  6800.00 (seši tūkstoši astoņi simti  EUR un 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 680,00 EUR. Izsoles solis- 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu”Ābelīte 71”, (kadastra Nr. 8092 001 0532) Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,0604 ha (turpmāk- objekts).

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  2700.00 (divi tūkstoši septiņi simti  EUR un 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 270,00 EUR. Izsoles solis- 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


 

Sējas novada dome ar augšupejošu soli pārdod atklātā elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē nekustamo īpašumu ”Ābelīte 20”, (kadastra Nr. 8092 001 0509) Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,0625 ha (turpmāk- objekts).

Izsoles sākums 08.01.2021. Izsoles noslēgums 08.02.2021. Objekta izsoles sākuma cena EUR  2200.00 (divi tūkstoši divi simti  EUR un 00 centi). Izsoles nodrošinājums- 220,00 EUR. Izsoles solis- 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020 iemaksā reģistrācijas maksu 15 EUR (piecpadsmit euro) apmērā un 10% nodrošinājumu Sējas novada domes, reģ,Nr. LV90000032857, AS SEB Banka kontā Nr. LV89UNLA0027800130818, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta lūgumu par autorizāciju izsolei. Dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā maksājama saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektronisko izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas Sējas novada domes kontā, maksājuma mērķī norādot “Pilna pirkuma maksa, objekta adrese”.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada dome paziņo, ka sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, pašvaldības plānotās 14. decembra nekustamo īpašumu izsoles tiek atceltas.

Par tālāko sekojiet informācijai mājas lapā. Iespējamais izsoles norises laiks varētu būt ne ātrāk, kā 2021. gada janvāra beigās.


Paziņojums par nekustamā īpašumu pārdošanu izsolē.

11. Izsludināt atklātu mutisku izsoli 2020. gada 14.decembrī plkst. 13:30, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Vaivariņi 82”, (kadastra Nr. 8092 001 0362) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,0651 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti EUR, 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2020.gada 14.decembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Paziņojumi par nekustamā īpašumu pārdošanu izsolē.

10. Izsludināt atklātu mutisku izsoli 2020. gada 14.decembrī plkst. 14:00, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ābelīte 345”, (kadastra Nr. 8092 001 0687) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,0643 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 2240,00 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit EUR, 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 14.decembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Paziņojumi par nekustamā īpašumu pārdošanu izsolē.

9. Izsludināt atklātu mutisku izsoli 2020. gada 14.decembrī plkst. 13:00 ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Katlāpi-3”, (kadastra Nr. 8092 006 0098) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,6 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 3160.00 (trīs tūkstoši viens simts sešdesmit EUR un 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 14. decembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Paziņojumi par nekustamā īpašumu pārdošanu izsolē.

8. Izsludināt atklātu mutisku izsoli 2020. gada 14. decembrī plkst. 14:40 ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ziemelīši”, (kadastra Nr. 8092 002 0466) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,7498 ha, kadastra apzīmējums 8092 002 0891, (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 5400.00 (pieci tūkstoši četri simti EUR un 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 14.decembrim.(iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Paziņojumi par nekustamā īpašumu pārdošanu izsolē.

7. Izsludināt atklātu mutisku izsoli 2020. gada 14. decembrī plkst. 17:30 ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Krasta 3”, (kadastra Nr. 8092 002 0580) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,1577 ha, kadastra apzīmējums 8092 002 0896, (turpmāk- objekts). Zemes gabals apgrūtināts ar zemes nomas līgumu līdz 20.12.2033. Objekta izsoles sākuma cena EUR 2300.00 (divi tūkstoši trīs simti EUR un 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 14.decembrim.(iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Paziņojumi par nekustamā īpašumu pārdošanu izsolē.

6. Izsludināt atklātu mutisku izsoli 2020. gada 14. decembrī plkst. 16:30 ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Laukrubeņi”, (kadastra Nr. 8092 001 0883) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 3,67 ha, (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 7800.00 (septiņi tūkstoši astoņi simti EUR un 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 14.decembrim.(iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Paziņojumi par nekustamā īpašumu pārdošanu izsolē.

5. Izsludināt atklātu mutisku izsoli 2020. gada 14. decembrī plkst. 17:00 ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Mazlankas”, (kadastra Nr. 8092 002 0460) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 1,95 ha, kadastra apzīmējums 8092 002 0897 (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 5100.00 (pieci tūkstoši viens simts EUR un 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 14.decembrim.(iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Paziņojumi par nekustamā īpašumu pārdošanu izsolē.

4. Izsludināt atklātu mutisku izsoli 2020. gada 14. decembrī plkst. 16:00 ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Laukakmeņi”, (kadastra Nr. 8092 006 0462 Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 1,95 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 6800.00 (seši tūkstoši astoņi simti EUR un 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 14.decembrim.(iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Paziņojumi par nekustamā īpašumu pārdošanu izsolē.

3. Izsludināt atklātu mutisku izsoli 2020. gada 14. decembrī plkst. 15:30 ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ābelīte 71”, (kadastra Nr. 8092 001 0532) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,0604 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 2700.00 (divi tūkstoši septiņi simti EUR un 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 14.decembrim.(iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942

Ābelīte 71


Paziņojumi par nekustamā īpašumu pārdošanu izsolē.

2. Izsludināt atklātu mutisku izsoli 2020. gada 14. decembrī plkst. 15:00 ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ābelīte 57”, (kadastra Nr. 8092 001 0526) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,0644 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 2900.00 (divi tūkstoši deviņi simti EUR un 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 14.decembrim.(iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Paziņojumi par nekustamā īpašumu pārdošanu izsolē.

1. Izsludināt atklātu mutisku izsoli 2020. gada 14. decembrī plkst. 14:20 ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ābelīte 20”, (kadastra Nr. 8092 001 0509) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,0625 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 2200.00 (divi tūkstoši divi simti EUR un 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 14.decembrim.(iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


               

                   Paziņojums par nekustamā  īpašumu pārdošanu izsolē.

Izsludināt  atklātu mutisku izsoli 2020. gada 9. novembrī  plkst. 16:00 ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Avoti-2”, (kadastra Nr. 8092 006 0199) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 1,71 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR  5000.00 (pieci tūkstoši  EUR un 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums  10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes  kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 9.novembrim.(iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


                 Paziņojums par nekustamā  īpašumu pārdošanu izsolē.

Izsludināt  atklātu mutisku izsoli 2020. gada 9. novembrī  plkst. 16:20 ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Avoti-3”, (kadastra Nr. 8092 006 0200) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,9400 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR  3300.00 (trīs tūkstoši trīs simti  EUR un 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums  10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes  kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 9.novembrim.(iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektu ar izmantošanas mērķi – sakņu dārza ierīkošana, 1 (viens) zemes gabals mazdārziņam no Sējas novada nekustamā īpašuma “Tupenīši”, kadastra numurs 8092-002-0495:

“Tupenīši” Nr. 4, platība 0,06 ha.

1.1. Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020.gada 17. septembrī Sējas novada “Ezeriņos”, Pabažos, plkst. 15.00.

1.2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē vai mājas lapā www.seja.lv.

1.3. Izsoles sākuma cena iznomājamam zemes gabalam 10 EUR/gadā, izsoles solis 1,00 EUR.

1.4. Nomnieks maksā nomas maksu, PVN un nekustamā īpašuma nodokli.

1.5. Nomas līgums tiks slēgts uz vienu gadu. Noma automātiski pagarinās, saskaņā ar līguma noteikumiem.

1.6.Pieteikties uz nomas tiesību izsoli telefoniski pa tālruni 29110942 vai e- pastā dome@seja.lv līdz 2020.gada 17. septembrim, plkst. 15.00.

1.7. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.735 informāciju par pašvaldībai piederošo zemes gabalu izsoli uz nomas tiesībām publicēt pašvaldības mājaslapā un izmantot citus paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku.

Noteikumi


        

‘                        Paziņojums par nekustamā  īpašumu pārdošanu izsolē.

 

Izsludināt  atklātu mutisku izsoli 2020. gada 21. septembrī  plkst. 15:30, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Vaivariņi 82”, (kadastra Nr. 8092 001 0362) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,0651 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes  kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2020.gada 21.septembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942


Izsoles noteikumi

           


     

      Paziņojums par nekustamā  īpašumu pārdošanu izsolē.

Izsludināt  atklātu mutisku izsoli 2020. gada 21. septembrī  plkst. 17:00, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ābelīte 345”, (kadastra Nr. 8092 001 0687) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,0643 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes  kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 21.septembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi

 


Paziņojums par nekustamā  īpašumu pārdošanu izsolē.

Izsludināt  atklātu mutisku izsoli 2020. gada 21. septembrī   plkst. 16:00  ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Tālzeme”, (kadastra Nr. 8092 006 0535), Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,546 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 5120,00 (pieci tūkstoši viens simts divdesmit EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums 10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2020.gada 21.septembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Paziņojums par nekustamā  īpašumu pārdošanu izsolē.

Izsludināt  atklātu mutisku izsoli 2020. gada 21. septembrī  plkst. 16:30 ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Katlāpi-3”, (kadastra Nr. 8092 006 0098) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,6 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR  6320.00 (seši tūkstoši trīs simts divdesmit EUR un 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums  10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes  kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 21.septembrī (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi

 


                                     Paziņojums par nekustamā  īpašumu pārdošanu izsolē.

 Izsludināt  atklātu mutisku izsoli 2020. gada 21. septembrī   plkst. 17:30, ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Pamales”, (kadastra apzīmējums  8092 007 0392) Sējas novads. Zemes gabals ar kopējo platību 0,80 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 5700,00 (pieci tūkstoši septiņi simti EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums  10% no sākuma cenas un dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu jāiemaksā Sējas novada domes  kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818 līdz 2020.gada 21. septembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942

Izsoles noteikumi


Atcelts ar domes lēmumu 2020. gada 25 jūnijā Nr. 9 ar punktu 1.8 "Par nekustamā īpašuma ”Ābelīte 344”, kadastra numurs 8092-001-0686)  Sējas novadā izsoles atcelšanu."

Izsludināt  atklātu mutisku izsoli- 2020. gada 6. jūlijā  plkst. 17:00, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ābelīte 344”, (kadastra Nr. 8092 001 0686), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,0622ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2020.gada 6. jūlijam (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942

Izraksts

Izsoles noteikumi


Izsludināt  atklātu mutisku izsoli- 2020. gada 6. jūlijā  plkst. 16:00, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Tālzeme”, (kadastra Nr. 8092 006 0535), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,546 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 6400,00 (seši tūkstoši četri simti EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2020.gada 6. jūlijam (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942

Izraksts

Izsoles noteikumi


Izsludināt  atklātu mutisku izsoli- 2020. gada 6. jūlijā  plkst. 16:30, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Katlāpi-3”, (kadastra Nr. 8092 006 0098), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,6 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 7900,00 (septiņi tūkstoši deviņi simti EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2020.gada 6. jūlijam (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942

Izraksts

Izsoles noteikumi


 Izsludināt  atklātu mutisku izsoli- 2020. gada 6. jūlijā  plkst. 16:15, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Mēness akmeņi”, (kadastra Nr. 8092 006 0353), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,2020 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 3000,00 (trīs tūkstoši EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2020.gada 6. jūlijam (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942

Izraksts

Izsoles noteikumi


           

        Sējas novada dome paziņo, ka saskaņā ar Sējas novada pašvaldības domes 2020.gada 28.aprīļa sēdes  lēmumu (protokols Nr.7, izdots 28.04.2020., 2.§, p.2.8./1.8.)

 2020. gada 6. maijā plkst. 15.00 izsludina kokmateriālu pārdošanu izsolē.

Pielikumā : Izsoles noteikumi

Testēšanas pārskats Nr.20/G15/023/4-1

Noteikumi

Testēšanas pārskats

 

 

  

Sējas novada dome pārdod izsolē pašvaldībai piederošu no uzskaites   noņemtu  vieglo automašīnu OPEL ZAFIRA ES 2363 (2003.gada izlaidums) marka, modelis: OPEL ZAFIRA, valsts reģistrācijas numurs: ES2363, VIN: WOLOTGF7532022021,  transportlīdzekļa  līdzekļa reģistrācijas apliecība: AD0513446, nosakot sākuma cenu  200.00.EUR. Izsole notiks 06.01.2020 plkst.17.00 ,,Jēņi", Sējas novads.  Izsoles solis  EUR 20,00. Dalībnieku reģistrācija līdz izsoles sākumam plkst 17.00. Sīkāka informācija un apskate sazinoties pa telefonu  27891867 vai 29110942.

                                     


 

         Paziņojums 

Sējas novada dome nolēma izsludināt  atklātu mutisku izsoli- 2020.gada 10.februārī,  plkst. 17:00, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: "Kalnaplītes", kadastra numurs 80920070388, (kadastra apzīmējums. 80920070377 ), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 1,09 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 10500,00 (desmit tūkstoši pieci simti EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka", kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2020.gada 10.februārim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942 

 

IZSOLES NOTEIKUMI.

Nekustamais īpašums „Kalnaplītes " 

Sējas novada dome , saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām", 21.panta 17. punktu, pamatojoties uz likuma "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums" 3. panta 2. daļu un 8. panta 2. daļu un Sējas novada domes lēmumu , protokols Nr.15. 3.§ , p. 2.3./1.3. no 17.12.2019. 

             Pārdod atklātā mutiskā izsolē 2020.gada 10. februārī  plkst. 17.00  ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Sējas novadā: „ Kalnaplītes", kadastra numurs 80920070388, kadastra apzīmējums 80920070377 kopplatība 1,09 ha, kurš reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.100000158735

 1. 1. Izsoles objekta sākuma cena 10500.00 EUR (desmit tūkstoši pieci simti  EUR), izsoles solis EUR 300.00 .

 2. 2. Izsoli organizē Sējas novada domes izsoles komisija .

 3. 3. Izsole notiks 10.02. 2020. plkst. 17.00 Sējas novada domes 1. stāva sēžu zāles telpās , „Jēņi", p/n  Murjāņi , Sējas novads, LV 2142.

 4. 4. Dalībnieku reģistrācija līdz 10.02.2020. plkst. 17.00 Sējas novada domē , grāmatvedības kabinetā , ēkā „Jēņi" otrajā stāvā .

 5. 5. Apliecinājums reģistrācijai ir izsoles nodrošinājums 10 % no sākuma cenas EUR 1050.00 (viens tūkstotis piecdesmit  EUR) un dalības maksa EUR 15.00  (piecpadsmit  00 centi), kas jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S ,,SEB Banka", kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.

 6. 6. Izsolē piedalās juridiskas un Fiziskas personas, kurām nav nodokļu maksājumu parādu .

 7. 7. Izsoles dalībnieki piesakoties izsolei iesniedz sekojošus dokumentus:

 • Juridiskas personas :  Reģistrācijas apliecība ,

 • Fiziskām personām :  Personas apliecinoši dokumenti (pases kopija)

 1. 1. Izsolē var piedalīties , ja izpildīti izsoles priekšnosacījumi.

 2. 2. Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un uzvārds , tiek atzīmēta katra dalībnieka piedāvātā cena saraksta kārtībā . Atsakoties no tālākās solīšanas , katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu .

 3. 3. Izsolē uzvar tas dalībnieks , kurš sola visaugstāko cenu .

 4. 4. Piedāvātā augstākā summa , ieskaitot naudā nomaksāto nodrošinājumu , jāsamaksā par nosolīto īpašumu divu nedēļu laikā , skaitot no izsoles dienas , tas ir līdz 25.02.2020

 5. 5. Nokavējot noteikto samaksas termiņu , nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu , un izsoles komisija rīko atkārtotu īpašuma izsoli .

 6. 6. Sējas novada dome izsoles rezultātus apstiprina septiņu dienu laikā pēc 11. punktā paredzēto maksājumu nokārtošanas .

 7. 7. Sējas novada domes priekšsēdētājs mantas nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu pie Zvērināta notāra.

 8. 8. Izdevumus par līguma slēgšanu maksā pircējs.

Sējas novada domes priekšsēdētājs                                                     Guntis Liepiņš.

17.12.2019.

 


                                               Paziņojums par nomas tiesību izsoli.

Sējas novada pašvaldība 14.10.2019  izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektu ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecība, 2 (divi) zemes gabali, no Sējas novada nekustamā īpašuma “Sējas pils parks”, kadastra  Nr. 8092-004-0168:

“Sējas pils parks” Nr. 2, platība 3,00 ha (kalna nogāze);

“Sējas pils parks” Nr. 3, platība 6,00 ha (pļava).

     plkst. 16.00 (“Sējas pils parks” Nr. 2)

     plkst. 16.15 (“Sējas pils parks” Nr. 3).

  Ar izsoles noteikumiem  var iepazīties Sējas novada domē vai mājas lapā www.seja.lv.

  Nomas tiesību izsoles sākuma cena iznomājamam zemes gabalam “Sējas pils parks” Nr. 2 (platība 3,00 ha) 150  EUR/gadā (par zemes gabalu), izsoles solis 10,00 EUR.

 Izsoles sākuma cena iznomājamam zemes gabalam “Sējas pils parks” Nr. 3 (platība 6,00 ha) 300  EUR/gadā (par zemes gabalu), izsoles solis 10,00 EUR.                      

 Nomnieks maksā nomas maksu ar PVN, nekustamā īpašuma nodokli. 

 Nomas līgums tiks slēgts uz sešiem gadiem. Noma pagarinās, saskaņā ar līguma noteikumiem.

Apliecinājums reģistrācijai uz nomas tiesību izsoli līdz 14.10.2019. dalības maksas 10.00 EUR iemaksa domes kontā. Informācija pa tālruni 29110942 vai e- pastā dome@seja.lv   

Nekustamā īpašuma ,,Sējas pils parks” Nr.2 zemes gabala nomas tiesību izsole noteikumi

Nekustamā īpašuma ,,Sējas pils parks” Nr.3 zemes gabala nomas tiesību izsole noteikumi

 


 

Nekustamā īpašuma "Jēči" atklāta mutiska izsole. Vairāk info Šeit

 

Sējas novada dome pārdod izsolē pašvaldībai piederošu no uzskaites 09.07.2019. noņemtu autobusu (1996.gada izlaidums) marka, modelis:  VOLVO B12, valsts reģistrācijas numurs: LL6474, VIN: YV3R2A314TA005052,  transportlīdzekļa  līdzekļa reģistrācijas apliecība: AF3019871, nosakot sākuma cenu  EUR 1000.00.  

Izsole notiks 26.08.2019 plkst.17.00 ,,Jēņi”, Sējas novads.  Izsoles solis  EUR 100,00. Dalībnieku reģistrācija līdz izsoles sākumam plkst 17.00. Sīkāka informācija un apskate sazinoties pa telefonu  29219436 vai 29110942.

 

1. Izsludināt atkārtotu atklātu mutisku izsoli- 2019.gada 9.septembrī,  plkst. 17:00, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Vaivariņi 61”, (kadastra Nr. 8092 001 0801), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,0741 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 600,00 (seši simti EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2019.gada 9.septembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv;   Telefons saziņai 29110942
Informācija un noteikumi

2.  Izsludināt atkārtotu atklātu,   mutisku izsoli- 2019.gada 9.septembrī,  plkst. 16:30, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ābelīte 225”, (kadastra Nr. 8092 001 0187), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,0606 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 600,00 (seši simti EUR, 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2019.gada 9.septembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942
Informācija un noteikumi
 

3. Izsludināt atkārtotu atklātu,   mutisku izsoli- 2019.gada 9.septembrī,  plkst. 16:00, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Ābelīte 92”, (kadastra Nr. 8092 001 0541), Sējas novads, zemes gabals ar kopējo platību 0,0672 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 600,00 (seši simti EUR, 00 centi). Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2019.gada 9.septembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv ; Telefons saziņai 29110942
Informācija un noteikumi
 

4. Izsludināt atklātu mutisku izsoli- 2019.gada 9.septembrī,  plkst. 17:30, ar augšupejošu soli, nekustamam īpašumam Sējas novadā: ”Grantskalni-2”, (kadastra Nr. 8092 002 0393), Sējas novads, zemes gabali ar kopējo platību 0,9051 ha (turpmāk- objekts). Objekta izsoles sākuma cena EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti EUR, 00 centi).  Pārdodamā objekta nodrošinājums ir 10% no sākuma cenas. Dalības maksa EUR 15,00 par izsolāmo objektu, jāiemaksā Sējas novada domes norēķinu kontā- AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, bankas konts: LV89UNLA0027800130818, līdz 2019.gada 9.septembrim (iemaksa bankā). Maksāšanas līdzekļi tikai EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē, pirmdienās no plkst. 900 - 1700 un ceturtdienās no plkst. 900 - 1200 un mājas lapā: www.seja.lv; Telefons saziņai 29110942    Informācija un noteikumi

 

Sējas novada dome, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pārdod nekustamos īpašumus
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sējas novada domē pirmdienās no plkst. 900 - 1700, ceturtdienās no plkst.  900 - 1200. , mājas lapā: www.seja.lv

 Nr.
p.k.
 Objekts  Izsoles sākumcena   Izsoles datums

1.

"Vaivariņi - 61"

Kad. Nr. 8092 001 0801

Izsoles sākuma cena-1440,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 144,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 8.jūlijā plkst. 16.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

2.

"Ābelīte - 225"

Kad. Nr. 8092 001 0187

Izsoles sākuma cena-1200,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 120,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 8.jūlijā plkst. 16.15, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

3.

"Ābelīte - 92"

Kad. Nr. 8092 001 5041

Izsoles sākuma cena-1200,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 120,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 8.jūlijā plkst. 16.30, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

4.

"Krastiņi"

Kad. Nr. 8092 001 0421

Izsoles sākuma cena-4100,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 410,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 10.jūnijā plkst. 17.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

5.

"Ābelīte - 227"

Kad. Nr. 8092 001 0616

Izsoles sākuma cena-1400,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 140,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 10.jūnijā plkst. 17.20, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

6.

"Laimītes"

Kad. Nr. 8092 003 0073

Izsoles sākuma cena-1500,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 150,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 25.04.2019., A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 25.aprīlī plkst. 17.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

7.

"Mazās Sucas"

Kad. Nr. 8092 006 0519

Izsoles sākuma cena-3000,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR

Izsoles nodrošinājums 300,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 18.02.2019., A/S ,,SEBbanka” , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 18.februārī plkst. 16.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

8.

"Murjāņi - korpuss nr.5"

Kad. Nr. 8092 007 0544

Izsoles sākuma cena-1200,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 120,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 07.01.2019., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 7.janvārī plkst. 15.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

Sēdes protokola izraksts

9.

"Zaļkalni"

Kad. Nr. 8092 006 0290

Izsoles sākuma cena-4000,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 400,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 07.01.2019., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818.  Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2019.gada 7.janvārī plkst. 15.30, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

Sēdes protokola izraksts

10.

"Upmaļi"

Kad. Nr. 8092 002 0221

Izsoles sākuma cena-3500,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 350,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 03.12.2018., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2018.gada 3.decembrī plkst. 15.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

11.

"Brīvkalni - 3"

Kad. Nr. 8092 001 0288

Izsoles sākuma cena-13000,00 EUR,  izsoles solis 300.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 1300,00 EUR un dalības maksa 15.00 EUR jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks 2018.gada 5. novembrī plkst. 16.30, Sējas novada domē

Informācija un noteikumi

12.

"Paegļi - P"

Kad. Nr. 8092 004 0167

Izsoles sākuma cena-7200,00 EUR,  izsoles solis 200.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 720,00 EUR un dalības maksa 15.00 EUR jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks 2018.gada 5. novembrī plkst. 16.15, Sējas novada domē

Informācija un noteikumi

13.

"Saknītes"

Kad.  Nr. 8092 007 0090

Izsoles sākuma cena-2250,00 EUR,  izsoles solis 200.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 225,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2018.gada 5. novembrī plkst. 16.00, Sējas novada domē

Informācija un noteikumi

14.

"Lejaskrastiņi"

Kad. Nr. 8092 001 0733

Izsoles sākuma cena-2000,00 EUR,  izsoles solis 100.00 EUR

Izsoles nodrošinājums 200,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 10.09.2018., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR. Izsole notiks  2018.gada 10.septembrī plkst. 17.00, Sējas novada domē.

Informācija un noteikumi

15.

"Upesmežš"

Kad. Nr. 8092 006 0482

Izsoles sākuma cena-8100,00 EUR,  izsoles solis 200.00 EUR

Izsole notiks  2018.gada 16.jūlijā plkst. 16.45, Sējas novada domē. Izsoles nodrošinājums 810,00 EUR un dalības maksa  15.00 EUR  jāiemaksā līdz pieteikšanās dienai 13.07.2018., A/S Latvijas A/S Latvijas Unibanka Siguldas filiālē , kods UNLALV2X027 , konts LV89UNLA0027800130818. Maksāšanas līdzekļi 100% EUR.

Informācija un noteikumi

Pārdots!


 

Par Sējas novada zemju nomu

 Nr.
p.k.

 Objekts

 

 Izsoles sākumcena 

 Piezīmes

1.

"Tupenīši - 7"

Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektu ar izmantošanas mērķi – sakņu dārza ierīkošana - zemes gabals mazdārziņam, no Sējas novada nekustamā īpašuma “Tupenīši”, kadastra numurs 8092-002-0495:

“Tupenīši” Nr. 7, platība 0,04 ha.

10.00EUR/gadā

Izsole  uz nomas tiesībām notiks 2019.gada 11.aprīlī plkst. 15.00, Sējas novada ,,Ezeriņos”

Noteikumi

2.

"Tupenīši 7A"

Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektu ar izmantošanas mērķi – sakņu dārza ierīkošana - zemes gabals mazdārziņam, no Sējas novada nekustamā īpašuma “Tupenīši”, kadastra numurs 8092-002-0495:

“Tupenīši” Nr. 7A, platība 0,04 ha.

10.00EUR/gadā

Izsole  uz nomas tiesībām notiks 2019.gada 11.aprīlī plkst. 15.00, Sējas novada ,,Ezeriņos”

Noteikumi

3.

"Pabažu klubs"

Lai veicinātu uzņēmējdarbību Sējas novada pašvaldība nolēma izsludināt izsoli uz nomas tiesībām:  pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam Zemes gabals no nekustamā īpašuma “Pabažu klubs”, kadastra numurs 8092-002-0580, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092-002-0688, platībā 0,100 ha: mērķis zemes izmantošanai- tūrisma infrastruktūra- iespējams uzstādīt līdz 3 kempinga mājiņām- saglabājot kokus, nodrošinot ūdens un kanalizācijas pieslēgumu centrālai ūdens un kanalizācijas sistēmai. Nomnieks par izsolāmo objektu maksā nomas maksu un PVN, nekustamā īpašuma nodokli. Nomas tiesību līgums tiek noslēgts uz piecpadsmit gadiem.

Nomas tiesību izsoles sākuma cena zemes gabalam ar platību 0,1 ha 50.00 EUR/ gadā pluss PVN.

Izsole nomas  tiesībām notiks 2018.gada 17.decembrī, plkst. 16.30, Sējas novadā, Lojā, „Jēņi”.

Izsoles noteikumi

Zemes nomas līguma projekts

4.

"Upmalmežš"

Lai veicinātu uzņēmējdarbību Sējas novada pašvaldība nolēma izsludināt izsoli uz nomas tiesībām:  “Upmalmežs”, kadastra numurs 8092-002-0788, zemes gabala kopējā platība 5.27 ha. Meža zemes izmantošanas mērķis- dabas takas. Nomnieks par izsolāmo objektu maksā nomas maksu un PVN, nekustamā īpašuma nodokli. Nomas  tiesību līgums tiek noslēgts uz piecpadsmit gadiem.

Nomas tiesību izsoles sākuma cena zemes gabalam “Upmalmežs” ar platību 5.27 ha 30.00 EUR/ ha gadā pluss PVN.

Izsole uz nomas  tiesībām notiks 2018.gada 17.decembrī, plkst. 16.00, Sējas novadā, Lojā, „Jēņi”.

Izsoles noteikumi

Zemes nomas līguma projekts

5.

"Upmaļi"

Sējas novada pašvaldība izsludina izsoli uz nomas tiesībām:

Pašvaldībai tiesiskā valdījumā esošu zemes gabalu “ Upmaļi” ar kadastra numurs 8092-002-0221, kopējā platība 0,8809 ha. Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 7.jūnijā plkst. 17.00, Sējas novadā , Lojā, „Jēņi”. Izsoles sākuma cena nomas zemes gabalam “Upmaļi” ar platību 0,8809 ha 80,00 EUR/gadā pluss PVN. Nomnieks par izsolāmo objektu maksā nomas maksu un PVN, nomas līgums tiek noslēgts uz diviem gadiem.

80,00 EUR/gadā + PVN

Informācija un noteikumi

 

Saskaņā ar  Sējas novada domes 20.11.2012 sēdes lēmumu nr. 12, Sējas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos/tiesības uz nomas objektiem ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecības produktu ražošanai, mazdārziņa/sakņu dārza  izveidošanai pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem un brīvajiem dzīvokļiem.

Nr.p.k.

Nosaukums, kadatra Nr. / adrese

platība

Sākuma cena

Piezīmes

 1.

Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -16 

0,06 ha

 0,01 Ls/m2

 

 2.

Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -22

0,06 ha

 0,01 Ls/m2

 

 2

Zemes gabals (mazdārziņš Pabažos) Tupenīši -17

0,06 ha

0,01 Ls/m2

 

 3.

Dzīvokļa īpašums "Plītes" -1, kad.Nr. 8092-900-0232, Sējas pagasta Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100 000 146 522-1, kopīpašuma dzīvojamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes 362/2744

 

0,07 Ls/m2 mēnesī

 

 4.

Dzīvokļa īpašums "Plītes" -2, kad.Nr. 8092-900-0233, Sējas pagasta Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100 000 146 522-2, kopīpašuma dzīvojamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes 362/2744

 

 ---

 IZNOMĀTS!

 

Sējas novada dome, saskaņā ar domes 24.04.2012. lēmumu Nr.5.2.1., rīko pašvaldībai piederošo zemes gabalu IZSOLI UZ NOMAS TIESĪBĀM:

Nr.p.k.

Nosaukums, kadatra Nr. / adrese

platība

Cena

Piezīmes

1.

8092-001-0092 (pie „Brīvkalniem”, netālu no Saulkrastu robežas)

0,33 ha

7 Ls/ha

 

2.

„Lejas ferma”

1,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

3.

„Amatnieki-2”

0,5 ha

7 Ls/ha

 

4.

„Tidriķi”, 8092-002-0456 (pie dzīvojamās mājas „Tidriķi”)

2,8 ha

7 Ls/ha

 

5.

8092-002-0457, (aiz ceļa, mežmala)

1,1 ha

7 Ls/ha

 

6.

„Ķemeri-3” (pie dzīvojamās mājas „Ķemeri-3”)

1,35 ha

7 Ls/ha

 

7.

8092-004-0045 (pie dzīvojamās mājas „Vizbuļi”)

0,48 ha

7 Ls/ha

 

8.

8092-004-0073 (pie dzīvojamās mājas „Upmalnieki”)

1,0 ha

7 Ls/ha

 

9.

„Zvirgzdi-P”

2,79 ha

---

 IZNOMĀTS!

10.

„Pagasta nabagmāja” ( Sējas c.)

0,22 ha

7 Ls/ha

 

11.

8092-004-0049(pie „Lāčplēši” lauksaimn. izmantoš. zemes, pie grāvja)

0,5 ha

7 Ls/ha

 

14.

„Zeltenītes” (starp  mājām „Kalnalapiņas” un „Lejaslapiņas”)

0,9 ha

---

 IZNOMĀTS!

15.

 „Avoti-2” (aiz bijušās  dzīvojamās  mājas „Avoti”, nav piebraucamā ceļa)

1,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

16.

„Loja-28-P” (8092-006-0421) (Lojas c., ceļmalā)

0,2 ha

---

 IZNOMĀTS!

17.

Starpgabals ar kadastra apzīmējumu 8092-006-0373 (Lojas c., starp īpašumu „Pīlādzīši” un „Loja-27”) 

0,1 ha

0,01 Ls/m2

 

18.

 „Tīrumkraujas” (blakus mājām „Kraujas”)

1,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

19.

„Kraujas-3” (blakus mājām „Kraujas”)

0,8 ha

7 Ls/ha

 

20.

„Ādamsoni-P”

10,0 ha

---

 IZNOMĀTS!

21.

”Velotreks-P” (atrodas Murjāņu c., nav piebraucamā ceļa)

2,8 ha

---

 IZNOMĀTS!

22.

„Gaujaskrasti  ” (Murjāņu c., nav piebraucamā ceļa, apaudzis)   

0,12 ha

0,01 Ls/m2

 

23.

„Tupenīši” (Nr.22), (Pabažu c.)

0.06

---

IZNOMĀTS!

24.

„Tupenīši”  (Nr.25), (Pabažu c.)

0,07 ha

 

IZNOMĀTS!

25.

 „Vecsējas” (Sējas c.)

0,8476 ha

---

IZNOMĀTS!

26.

"Pabaži 7F"

9,65ha 

---

IZNOMĀTS!

 

Sējas novada dome, saskaņā ar domes 19.04.2011. lēmumu Nr.4.2., rīko pašvaldībai piederošo telpu pēc adreses  „Jēņi”, Sējas novads IZSOLI UZ NOMAS TIESĪBĀM:

 Nr.
p.k.

 Objekta adrese

 Telpa

 Izsoles sākumcena par1m2/mēnesī

 Piezīmes

 1.

 "Jēņi"

 Frizētavas telpa

 ---

 IZNOMĀTS!

 2.

 "Jēņi"

 Noliktavas telpas

 ---

 IZNOMĀTS!

 3.

 "Jēņi"

 Trīsistabu dzīvoklis

 ---

 IZNOMĀTS!

 

Sējas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu mantu

 Nr.
p.k.

 Objekts

 Izsoles sākumcena

 Izsoles datums

Komentāri